Podatek od nieruchomości w 2022 roku

UCHWAŁA NR XXXIV1109/21
     RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.,
poz. 1372) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019r., poz.1170, zm. Dz.U.2018r., poz. 2244, zm.Dz.U.2021r., poz.401, poz. 1558) uchwala się, co następuje:
      § 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów
        opodatkowania:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015r. o rewitalizacji (Dz. U.2021 poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł od m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,68 zł od m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
      § 2. Traci moc uchwała nr XXIII/741/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.10.2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U.Woj.Pom. z 2020r. poz. 4618).
      § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 27.10.2021
Data udostępnienia informacji: 23.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2021 15:27 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
23.11.2021 15:26 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
23.11.2021 15:24 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
23.11.2021 15:23 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
23.11.2021 15:18 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypkowska