Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w 2022 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/1111/21
      RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok

    Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.920) oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym (t.j.Dz.U. z 2021 poz.450,463,694,720), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w sytuacjach określonych w art. 130a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j Dz.U.2021.450 ze zm. ) wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za usunięcie 100 zł; za każdą dobę przechowywania 10 zł.
2. Motocykl - za usunięcie 200 zł; za każdą dobę przechowywania 15 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie 450 zł; za każdą dobę przechowywanie – 30 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t-za usunięcie 550 zł; za każda dobę przechowywania – 30 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie 750 zł; za każdą dobę przechowywania – 40 zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usuniecie 1.400 zł; za każdą dobę przechowywania – 90 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne- za usunięcie 1.500 zł; za każda dobę przechowywania 100 zł.
8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego- za usunięcie 123 zł; za każdą dobę przechowywania 23 zł.
§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli wydanie dyspozycji spowodowało ich powstanie wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za odstąpienie od usunięcia 74 zł.
2. Motocykl - za odstąpienie od usunięcia 200 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za odstąpienie od usunięcia 200 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t-za odstąpienie od usunięcia 200 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za odstąpienie od usunięcia 200 zł 
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za odstąpienie od usunięcia 200 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne- za odstąpienie od usunięcia 200 zł.
8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego- za odstąpienie od usunięcia – 74 zł.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXIV/792/20 z dnia 25 listopada 2020 roku (Dz.U.Woj.Pomorskiego z 2020r. poz.5300) oraz uchwała zmieniająca Rady Miasta Gdyni nr XXXI/1031/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U. Woj.Pomorskiego z 2021 r. poz 2642).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 27.10.2021
Data udostępnienia informacji: 24.11.2021