Opłata miejscowa w 2022 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/1110/21
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 października 2021 r.

                                        w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021r., poz.1372) art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019 r., poz.1170, zm. Dz.U. 2018r., poz. 2244, zm. Dz.U. 2021r., poz. 401, poz. 1558) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2021r.,poz. 1540, poz. 1598, zm. Dz.U. 2020r., poz. 2320), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Gdyni:
1) wprowadza opłatę miejscową,
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz   wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. 1. Na terenie miasta Gdynia wprowadza się opłatę miejscową.2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celachturystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście Gdynia w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się inkasentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie zainkasowanej opłaty.
4. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/742/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2020r. poz. 4649).
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 27.10.2021
Data udostępnienia informacji: 23.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2021 15:12 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
23.11.2021 15:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec