Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w 2021 roku

UCHWAŁA NR XXIV/792/20
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu


Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 r., poz.920) oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2020 r., poz.110, poz. 284, poz. 568, poz.695, poz.1087, poz. 1517) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w sytuacjach określonych w art. 130a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020 r., poz.110) wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za usunięcie 74 zł; za każdą dobę przechowywania 9 zł.
2. Motocykl - za usunięcie 150 zł; za każdą dobę przechowywania 12 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – za usunięcie 350 zł; za każdą dobę przechowywania – 20zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t-za usunięcie 450 zł; za każda dobę przechowywania – 25zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t – za usunięcie 650 zł; za każdą dobę przechowywania – 35zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – za usunięcie 1.230 zł; za każdą dobę
przechowywania – 69 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne-za usunięcie 1.230 zł; za każdą dobę przechowywania -100zł.
§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których
mowa w art. 130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli wydanie dyspozycji spowodowało ich
powstanie wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za odstąpienie od usunięcia 74 zł.
2. Motocykl - za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t-za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t – za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne- za odstąpienie od usunięcia 150 zł.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XIII/427/19 z dnia 23 października 2019r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pomorskiego z 2019 r. poz.5072).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 25.11.2020
Data udostępnienia informacji: 21.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2020 12:29 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec