Opłata miejscowa w 2021 roku

UCHWAŁA NR XXIII/742/20
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 października 2020 r.

                                        w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020r.,
poz. 713, poz. 1378) art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U.2019 r., poz.1170, zm. Dz.U. 2018r., poz. 2244) art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2020r.,poz. 1325, poz. 1423), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Gdyni:
1) wprowadza opłatę miejscową,
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz   wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. 1. Na terenie miasta Gdynia wprowadza się opłatę miejscową.
2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celachturystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście Gdynia w wysokości 2,41 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się inkasentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie zainkasowanej opłaty.
4. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/426/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2019r. poz. 5071) oraz uchwała nr XV/499/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2019r. poz. 6161).
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 28.10.2020
Data udostępnienia informacji: 21.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2020 12:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec