Podatek od nieruchomości w 2020 roku

UCHWAŁA NR XIII/426/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 509 ze zm.) art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1170) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów opodatkowania:
  1) od gruntów:
     a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
         bez względu na sposób zakwalifikowania
         w ewidencji gruntów i budynków                                                           - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni
     b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
         powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych           - 4,80 zł od 1ha powierzchni
     c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
        odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
        organizacje pożytku publicznego                                                             - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
     d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
         o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.
         o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach,
         dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
         przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
         usługową  albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
        obejmującym wyłącznie  te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
        wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
        upłynął okres 4 lat, a w tym czasie niezakończono budowy
        zgodnie z przepisami prawa budowlanego -                                          - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
  2) od budynków lub ich części:
     a) mieszkalnych                                                                                              - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
         oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
         na prowadzenie działalności gospodarczej                                            - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
     c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
        obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                                        - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
     d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 
         w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
        przez podmioty udzielające tych świadczeń                                           - 4,87 zł od m2 powierzchni użytkowej
     e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
         odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
         przez organizacje pożytku publicznego                                                 - 8,05 zł od m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała nr II/11/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 21.11.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz. 4800).
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J.Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.10.2019
Data udostępnienia informacji: 13.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2019 15:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.12.2019 15:03 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec