Opłata skarbowa w drodze inkasa w 2020 roku

Opłata skarbowa w drodze inkasa w 2020 roku

UCHWAŁA NR XIII/425/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2019r.,poz. 1000, poz. 1556) oraz art. 28 §4 i art. 47 §4a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019r., poz. 900 ze zm.1) ), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/736/13 Rady Miasta Gdyni z 23.10.2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2013r. poz. 3747, zm. Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2015r. poz. 136, zm. Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2016r. poz. 833, zm. Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2017r. poz. 2851), §2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Określa się inkasentów opłaty, zobowiązanych do jej poboru:
1) Urząd Morski w Gdyni
2) Sąd Rejonowy w Gdyni
3) Zarząd Dróg i Zieleni
4) Katarzyna Pęcak
5) Hanna Meyer”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.10.2019
Data udostępnienia informacji: 20.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2020 11:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.01.2020 11:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.01.2020 11:17 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec