Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w 2019 roku

UCHWAŁA NR II/10/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2018 poz.1990,  zm. Dz.U. 2017 poz. 1926) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miasta Gdyni uchwala wysokość opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w sytuacjach określonych w art. 130a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za usunięcie 110 zł; za każdą dobę przechowywania 19 zł.
2. Motocykl - za usunięcie 218 zł; za każdą dobę przechowywania 26 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usuniecie 476 zł; za każdą dobę
przechowywanie – 39 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie 594 zł; za każdą dobę
przechowywania – 51 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t - za usunięcie 841 zł; za każdą dobę
przechowywania – 73zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usuniecie 1.239 zł.; za każdą dobę
przechowywania – 133 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne - za usunięcie 1.508 zł; za każdą dobę przechowywania - 196 zł.
§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których
mowa w art.130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu
spowodowało powstanie tych kosztów:
1. Rower lub motorower – 55 zł
2. Motocykl – 109 zł
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 238 zł
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 297 zł
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t – 420 zł
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 619 zł
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne- 754 zł
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXVI/1037/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym (Dz.U. Woj.
Pomorskiego z 2017 r. poz. 3945).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
J.Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 21.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2018 11:17 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec