Opłata miejscowa w 2019 roku

UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000,poz. 1349, poz. 1432) art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1445, poz. 1693. poz. 1722, poz. 1669) art.47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2018 roku poz. 800 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Gdyni:
1) wprowadza opłatę miejscową,
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. 1. Na terenie Miasta Gdynia wprowadza się opłatę miejscową.
2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdynia w wysokości 2,26 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, apartamenty, wynajmujące domy letniskowe oraz podmioty, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie Miasta Gdynia dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie zainkasowanej opłaty.
4. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
5. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miasta w Gdyni rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/978/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3895).
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 21.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2018 10:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 10:38 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec