Opłata miejscowa w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXV/612/16
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie opłaty

miejscowej na terenie Miasta Gdynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446) art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 716) art.47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 roku poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Gdyni:
1) wprowadza opłatę miejscową,
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Na terenie Miasta Gdynia wprowadza się opłatę miejscową.
2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdynia w wysokości 2,17 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, apartamenty, wynajmujące domy letniskowe itp. podmioty, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie Miasta Gdynia dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie zainkasowanej opłaty.
4. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
5. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miasta w Gdyni rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/251/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3589).

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:

J. Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 26.10.2016
Data udostępnienia informacji: 30.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 15:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.11.2016 15:03 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec