Podatek od środków transportowych w 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/248/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 października 2015r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami1) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 849 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy
Gdynia:
1. od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- rok produkcji od 1996 r. - 612,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 804,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- rok produkcji od 1996 r. - 732,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 912,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- rok produkcji od 1996 r. - 1 152,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 512,00 zł
2. od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
- rok produkcji od 1996 r. - 2 784,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 904,00 zł
3. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) rok produkcji od 1996 r. - 1 476,00 zł
b) rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 848,00 zł
4. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie
- rok produkcji od 1996 r. - 2 004,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 328,00 zł
b) powyżej 36 ton
- rok produkcji od 1996 r. - 2 460,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 3 012,00 zł
5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 612,00 zł
6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 056,00 zł
- z pozostałym zawieszeniem - 1 572,00 zł
b) powyżej 36 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 308,00 zł
- z pozostałym zawieszeniem - 1 884,00 zł
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsc:
- rok produkcji od 1996 r. - 840,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 140,00 zł
- od autobusu zasilanego energią elektryczną - 732,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc:
- rok produkcji od 1996 r. - 1 920,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 232,00 zł
- od autobusu zasilanego energią elektryczną - 1 212,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/982/14 Rady Miasta Gdyni z 24 września 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2014 roku, poz. 3697).
§ 3. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z.Zmuda-Trzebiatowski


Id: 37BAD301-7181-4679-A7FF-011AE2A84E5B. Podpisany

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 28.10.2015
Data udostępnienia informacji: 19.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 11:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 09:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 09:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 09:15 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec