Podatek od nieruchomości w 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/245/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 849 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów opodatkowania:
  1) od gruntów:
     a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
         bez względu na sposób zakwalifikowania
         w ewidencji gruntów i budynków                                             - 0,89 zł. od 1 m2 powierzchni
     b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
         powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych    - 4,58 zł. od 1ha powierzchni
     c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
        odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
        organizacje pożytku publicznego                                             - 0,47 zł. od 1 m2 powierzchni.
  2) od budynków lub ich części:
     a) mieszkalnych                                                         - 0,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
         oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
         na prowadzenie działalności gospodarczej           - 22,86 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
     c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
        obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym         - 10,68 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
     d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych
         w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,zajętych
        przez podmioty udzielające tych świadczeń          - 4,65 zł. od m2 powierzchni użytkowej
     e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
         odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
         przez organizacje pożytku publicznego                - 7,68 zł. od m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVI/981/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2014 roku, poz. 3343).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 28.10.2015
Data udostępnienia informacji: 05.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 11:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.06.2017 11:18 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:12 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:11 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:10 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:10 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:08 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:05 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:04 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 11:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 10:59 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 10:59 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 10:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 10:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 10:56 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 10:55 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 10:54 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 10:49 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec