Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

UCHWAŁA NR XIII/249/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym


Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz.1137 z późn.zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gdyni uchwala wysokość opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w sytuacjach określonych w art. 130a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za usunięcie 111 zł; za każdą dobę przechowywania 19 zł.
2. Motocykl - za usunięcie 219 zł; za każdą dobę przechowywania 26 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usuniecie 480 zł; za każdą dobę
przechowywanie – 39 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie 599 zł; za każdą dobę
przechowywania – 51 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t - za usunięcie 848 zł; za każdą dobę
przechowywania – 73zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usuniecie 1.250 zł.; za każdą dobę
przechowywania – 134 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne - za usunięcie 1.521 zł; za każdą dobę przechowywania - 197 zł.

§ 2. Od usunięcia pojazdu odstępuje się ,jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2- art.130 a - ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia zobowiązany jest właściciel pojazdu. Wysokość kosztów nie może przekroczyć 40% maksymalnej kwoty opłat za usunięcie pojazdu, ustalonych w §1 niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XLVI/980/14 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na
parkingu strzeżonym.

§ 4. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 28.10.2015
Data udostępnienia informacji: 19.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 10:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:37 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:36 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec