Opłata targowa w 2016 roku


UCHWAŁA NR XIII/250/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej
wysokości

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 15, ust. 1, art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku poz.849 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2015 roku poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Gdynia:
1) wprowadza opłatę targową,
2) określa wysokość stawek opłaty targowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Miasta Gdyni wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie w lokalizacji, gdzie opłatę pobrano.
4. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywa jest sprzedaż.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się:
1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko,
2) Józef Oleksik.

§ 6. 1. Inkasenci wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych
druków opłaty w następujących terminach:
1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
2) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.
2. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę targową poza targowiskami wyznaczonymi.
3. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową.
4. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od daty wpływu dokumentu obciążającego (faktura lub rachunek).

§ 7. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXV/735/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2013 r., poz. 3746).

§ 9. 1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski


Załącznik Nr 1.  STAWKI OPŁATY TARGOWEJ ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NA WYZNACZONYCH TARGOWISKACH


 L.p  forma sprzedaży  dzienne opłaty na targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną  dzienna stawka na targowiskach prowadzących sprzedaż hurtową
 w strefie śródmiejskiej poza strefą śródmiejską
 1  2  3 4  5
 1  przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózków, wiader, ziemi itp., - za 1 m2 zajętej powierzchni terenu   5,00  4,80  X
 2  przy sprzedaży z ław i stołów - za 1 m2 zajętej powierzchni  7,50  6,50  X
 3  przy sprzedaży ze stoisk, straganów, tzw. „żab" - „szczęk", oraz z przyczep do samochodów osobowych - od jednej sztuki  24,00  19,00  16,00
 4  przy sprzedaży z pojazdu samochodowego - od jednej szt.      
 a) osobowego i ciężarowego o ładowności do 2,5 ton  31,00  19,00  14,00
 b) o ładowności od 2,5 ton do 7,0 ton,  39,00  33,00  19,00
 c) o ładowności powyżej 7 ton.  100,00  80,00  25,00
* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 758,47 zł

Objaśnienia:

1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego oraz Skwer Kościuszki.
2. Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska.
4. Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.
5. Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży.
6. Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży.


Załącznik Nr 2. STAWKI OPŁAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI

 L.p  Rodzaj działalności  Podstawy wymiaru  w strefie śródmiejskiej poza strefą śródmiejską
 1 2  3  4  5
 1.  - sprzedaż pocztówek, biletów na imprezy masowe, gazet, książek, przewodników turystycznych, map, losów, losów loterii fantowych,
- sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowej
 m2  3,80  3,80
 2.  sprzedaż art. związanych ze świętami kalendarzowymi i uroczystościami miejskimi, kwiatów, sadzonek  m2  13,50  13,50
 3.  sprzedaż choinek  stanowisko  35,00  35,50
 4. sprzedaż, art. sezonowych i pamiątkarskich lub promocja nowego produktu      
 - w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10. do 31.12  stanowisko  7,50  7,50
 - w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09 do 30.09  stanowisko  15,00  15,00
 - w okresie od 01.07ddo 31.08  stanowisko  27,00  27,00
5.  sprzedaż małej gastronomii i napojów  punkt  31,00  25,00
6.  sprzedaż małej gastronomii i napojów z wózka - do 1 m2  m2  20,00  20,00
7.  sprzedaż ze stoisk przed sklepami  m2  13,00  10,00
8.  imprezy i kiermasze  m2  3,00  3,00
9.  warzywa i owoce  punkt  33,00  27,00
10,  sprzedaż innych artykułów  stanowisko  27,00  17,50
* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 758,47 zł.

Objaśnienia:
1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego oraz Skwer Kościuszki.
2. Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata za punkt - oznacza opłatę za wyznaczoną powierzchnię i lokalizację
4. Opłata za stanowisko - oznacza opłatę za każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni zajętej na sprzedaż

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 28.10.2015
Data udostępnienia informacji: 01.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2017 09:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:29 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:28 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:07 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 09:48 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec