Opłata miejscowa w 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/251/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28października 2015 r.
w sprawie opłaty
miejscowej na terenie Miasta Gdynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 roku poz. 849 z późniejszymi zmianami) art.47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Gdyni:
1) wprowadza opłatę miejscową,
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Na terenie Miasta Gdynia wprowadza się opłatę miejscową.
2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdynia w wysokości 2,18 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, apartamenty, wynajmujące domy letniskowe itp. podmioty, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie Miasta Gdynia dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie zainkasowanej opłaty.
4. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
5. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miasta w Gdyni rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury.

§ 4. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLVI/979/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2014 roku, poz. 3401).

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 28.10.2015
Data udostępnienia informacji: 19.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 10:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:00 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 09:17 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec