Stawki czynszu dzierżawnego

ZARZĄDZENIE Nr 5485/12/VI/M
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia 28.02.2012 roku


w sprawie: stawek czynszu dzierżawnego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

Na podstawie art. 30 ust.  2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami¹) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 ze zmianami²) oraz uchwały nr XIV/266/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania, zarządza się co następuje:

         § 1. Uchyla się:
 -  Uchwałę nr 4877/2001/III Zarządu Miasta Gdyni z dnia 03.04.2001 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 2723/97/III Zarządu Miasta Gdyni z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;
 -  Zarządzenie nr 1088/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.06.2009 roku w sprawie: ustalenia tabeli stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad ich stosowania.
          § 2. Wprowadza się tabelę stawek czynszu dzierżawnego dla Gminy Gdynia. Tabela stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
1. Określone w tabeli stawki czynszu dzierżawnego nie obejmują opłat za usługi z tytułu utrzymania ulic i chodników przyległych do przedmiotu dzierżawy, z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, gazu, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej itp. Odpowiednie opłaty ponosi dzierżawca na zasadach ogólnych.
2. Terminy zapłaty czynszu są następujące:
     a) czynsz dzierżawny płatny rocznie – do 31 października każdego roku dzierżawy;
     b) czynsz dzierżawny płatny miesięcznie – do 20-tego dnia każdego miesiąca dzierżawy.
3. Prezydent Miasta Gdyni, może w sytuacjach uzasadnionych ustalić stawkę czynszu dzierżawnego inną niż przewidziana w tabeli.
4. Wszystkie inne przypadki nie objęte tabelą, rozpatrywane będą indywidualnie przez Prezydenta Miasta Gdyni w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
5. Stawki czynszu dzierżawnego dla Gminy Gdynia ustalone w tabeli stanowiącej zał. Nr 1 do nin. zarządzenia, podlegają na dzień 1 marca każdego roku waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszany przez Prezesa GUS oraz podlegają podatkowi VAT.
6. Po zakończeniu dzierżawy, w przypadku niedopełnienie obowiązku wydania nieruchomości, Gmina będzie pobierać karę umowną w wysokości:
     - dzierżawy miesięczne – 10 % trzymiesięcznego czynszu dzierżawnego brutto:
     - dzierżawy roczne – 15 % czynszu rocznego brutto;
     za każdy dzień zwłoki oraz karę umowną w wysokości 5-krotnego czynszu dzierżawnego z tytułu nie opróżnienia, oczyszczenia nieruchomości oraz usunięcia przedmiotów połączonych w tym nasadzeń.
     Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. W przypadku bezumownego korzystania z gruntu gminnego wysokość wynagrodzenia za korzystania z nieruchomości odpowiada normalnie występującemu dochodowi gminy, a więc oparta jest co do zasady na stawkach wynikających z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
8. W przypadku korzystania z gruntu gminnego przyległego do nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej lub prawnej i możliwości sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stawka jednostkowa czynszu wzrasta o 100%.
9. W celu wykonania ogrodzenia terenu zabudowanego budynkiem mieszkalnym Wspólnota Mieszkaniowa składa do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości wniosek o wydzierżawienie wskazanego przez Nią gruntu gminnego, do którego dołącza niżej wymienione dokumenty:
    a. mapka sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym planowanym ogrodzeniem;
    b. szczegółowy opis ogrodzenia wraz ze szkicem oraz uzasadnieniem jego wykonania;
    c. pisemna zgoda właścicieli sąsiednich nieruchomości z uwzględnieniem stawianych przez tychże wymagań;
   d. zgoda wszystkich użytkowników terenu;
   e. zapewnienie dostępu dla służb komunalnych i ratowniczych, a w przypadku lokali użytkowych, zapewnienie dojazdu pojazdom dostawczym;
   f. pisemne oświadczenie, że wykona ogrodzenie na własny koszt, we własnym zakresie, bez prawa do zwrotu nakładów finansowych.
Po spełnieniu powyższych warunków Wspólnota Mieszkaniowa zgłasza do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni zamiar wykonania ogrodzenia o wysokości do 120 cm. 
                               
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości.

            § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         
                   2. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Rady Miasta Gdyni.


                                                                                                Prezydent Miasta Gdyni

                                       
                                                                                                   dr Wojciech Szczurek


______________
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.  327, N 138 poz. 974 ,Nr 173, poz.1218,  z  2008r. Nr 180,poz.1111 , Nr 223 , poz.1458, z 2009r. Nr 52 ,poz.420, z 2010r. Nr 157,poz.1241 z 2010r. Nr 28,poz.142 i poz.146, Nr 106,poz.675, z  2011r. Nr 40 poz.230,  Nr 117  poz. 679,  Nr 134 poz.777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887                        
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr143,poz.963 nr 155 Poz.1043, NR 197 poz.1307, nr 200 poz.1323 z  2011  Nr 64 poz.341, Nr 115  poz.673, Nr 130 poz.762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz.789, Nr 187, poz.1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337              

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5485/12/VI/M
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.02.2012 roku
Inflacja za 2012 rok - 3,7% - obowiązuje od 1 marca 2013 r.
Inflacja za 2013 rok - 0,9% - obowiązuje od 1 marca 2014 r.
Inflacja za 2014r - 0,0% obowiązuje od 1 marca 2015r.

1.    HANDEL – sklepy nie prowadzące napojów alkoholowych, prasa-kioski                    księgarnie, targowiska itp.
 strefa miasta stawka jednostkowa: zł/m²  - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok  
I strefa18,4919,1719,34 
II strefa15,0715,6315,77             
III-V strefa            12,7413,2113,33  
2.  HANDEL – pozostały handel, totalizatory
  strefa miasta stawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok  
I strefa23,0423,8924,11  
II strefa18,4919,1719,34  
III-V strefa15,0715,6315,77  
 3. GASTRONOMIA
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
                  od 1 maja do 30 wrześniaod 1 października do 30 kwietnia
 2012 r.2013 r.2014 r. 2012 r. 2013 r.2014 r. 
I strefa24,0424,9325,15 18,49 19,1719,34 
II strefa18,4919,1719,34 15,07 15,6315,77 
III-V strefa15,0715,6315,77 12,74 13,2113,33 
 4. RZEMIOSŁO, USŁUGI PREFEROWANE – kowalstwo artystyczne, zegarmistrzostwo, szklarstwo, krawiectwo, magiel, pranie-czyszczenie (odzieży, dywanów, tapicerek itp.) usługi medyczne, ortopedyczne, skup surowców wtórnych
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                          
I strefa3,553,68 3,71                        
II strefa3,553,683,71                              
III-V strefa1,771,841,86                       
 5. RZEMIOSŁO, USŁUGI, DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA – warsztaty produkcyjne, samochodowe, murarskie, stolarskie, tapicerskie itp. Myjnie samochodowe, usługi transportowe (bazy transportowe i park maszyn)
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                            
I strefa11,5111,9412,05                    
II strefa7,978,268,33                  
III-V strefa4,104,254,29                   

 6. USŁUGI INNE – usługi jubilerskie (złotnicze, biura rachunkowe, prawne, nieruchomości itp.
  Strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                             
I strefa18,4919,1719,34                      
II strefa15,0715,6315,77                      
III-V strefa12,7413,21 13,33                      
 7. PARKINGI, MIEJSCA POSTOJOWE, MIEJSCA POSTOJOWE Z INFRASTRUKTURĄ
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                                   
I strefa4,104,254,29                
II strefa4,104,254,29                   
III-V strefa3,553,683,71                    
Niezależnie od strefy o pow. Powyżej 10.000 m²Stawka ustalona przez Prezydenta indywidualnie
 8. SKŁADOWANIE, MAGAZYNOWANIE, ZAPLECZE BUDOWY
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                         
I strefa5,765,976,02                      
II strefa4,104,25 4,29                    
III-V strefa3,553,68 3,71                  
 9. GARAŻE
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                        
I strefa2,682,78 2,81                   
II strefa2,142,222,24                    
III-V strefa1,611,671,69                   
 10. CELE SZKOLENIOWE – nauka jazdy (konnej, samochodowej, rowerowej, itp.)                                                      tresura psów
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                        
I strefa5,996,21  6,27               
II strefa2,332,422,44                     
III-V strefa1,771,84 1,86                   
 11. PLACÓWKI KULTU RELIGIJNEGO, OŚWIATA – PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                       
I strefa1,551,611,62                 
II strefa1,221,271,28                   
III-V strefa1,221,271,28              

 12. SPORT, REKREACJA – bez podziału na strefy
Powierzchnia w m²Stawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                   
300-5001,221,271,28                   
Powyżej 5000,550,570,58                   
 13. ZIELEŃ OZDOBNA, IZOLACYJNA, SADOWNICTWO, OGRODNICTWO,                   DZIAŁKA PRZYDOMOWA (p.: z obiektem mieszkalnym)
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne rocznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                   
I strefa3,553,683,71                            
II strefa2,332,422,44                     
III-V strefa1,551,611,62                       
ul. Żarnowieckadziałka nr 5 0,240,240,24                      
Niezależnie od strefy ubezpieczeni w KRUS0,130,130,13                  
 14. CELE ROLNICZE – UPRAWY JEDNOROCZNE
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne rocznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                                    
II strefa1,221,271,28                         
III-V strefa0,550,570,58        
W każdej strefie powierzchnia powyżej 0,5 ha 443,02/ha459,41 zł/ha463,54 zł/ha                          
 15. Wspólnoty Mieszkaniowe – wykonanie ogrodzenia (wys.1,2 m) terenu   zabudowanego budynkiem mieszkalnym
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne rocznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                 
I strefa1,221,271,28                   
II strefa1,221,271,28                      
III-V strefa0,550,570,58                       
Pergole śmietnikowe bez względu na strefę 2,33 2,42  2,44                    
 16. Osoby prawne realizujące zadania gminne zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r.
  bez względu na strefę miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                   
Za każde 1.000 m² 0,100,100,10                     

 12. SPORT, REKREACJA – bez podziału na strefy
Powierzchnia w m²Stawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                   
300-5001,221,271,28                   
Powyżej 5000,550,570,58                   
 13. ZIELEŃ OZDOBNA, IZOLACYJNA, SADOWNICTWO, OGRODNICTWO,                   DZIAŁKA PRZYDOMOWA (p.: z obiektem mieszkalnym)
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne rocznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                   
I strefa3,553,683,71                            
II strefa2,332,422,44                     
III-V strefa1,551,611,62                       
ul. Żarnowieckadziałka nr 5 0,240,240,24                      
Niezależnie od strefy ubezpieczeni w KRUS0,130,130,13                  
 14. CELE ROLNICZE – UPRAWY JEDNOROCZNE
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne rocznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                                    
II strefa1,221,271,28                         
III-V strefa0,550,570,58        
W każdej strefie powierzchnia powyżej 0,5 ha 443,02/ha459,41 zł/ha463,54 zł/ha                          
 15. Wspólnoty Mieszkaniowe – wykonanie ogrodzenia (wys.1,2 m) terenu   zabudowanego budynkiem mieszkalnym
  strefa miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne rocznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                 
I strefa1,221,271,28                   
II strefa1,221,271,28                      
III-V strefa0,550,570,58                       
Pergole śmietnikowe bez względu na strefę 2,33 2,42  2,44                    
 16. Osoby prawne realizujące zadania gminne zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r.
  bez względu na strefę miastaStawka jednostkowa: zł/m² - płatne miesięcznie
 2012 rok2013 rok2014 rok                   
Za każde 1.000 m² 0,100,100,10                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Makuch
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Zbigniew Osadowski
Data wytworzenia informacji: 28.02.2012
Data udostępnienia informacji: 16.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2015 11:39 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
17.03.2014 10:17 Korekta Małgorzata Gdaniec
12.03.2014 10:04 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
12.03.2014 09:59 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
19.03.2012 10:40 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 15:04 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:59 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:58 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:57 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:54 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:34 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:32 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:31 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:27 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:20 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 14:19 Dodanie informacji Michał Kowalski