Podatek od nieruchomości w 2015 roku


UCHWAŁA NR XLVI/981/14
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami1) art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 849) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów
opodatkowania:
   1) od gruntów:
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
         bez względu  na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
         gruntów i budynków                                                        - 0,90 zł. od 1 m2 powierzchni
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
         lub elektrowni wodnych                                                   - 4,58 zł. od 1ha powierzchni
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
        odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
        przez organizacje pożytku publicznego                            - 0,47 zł. od 1 m2 powierzchni.
   2)  od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych                                                          - 0,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
        oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
        na prowadzenie działalności gospodarczej           - 23,13 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
        w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem
        siewnym                                                                - 10.80 zł. od 1 m2  powierzchni użytkowej
    d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 
        w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
       zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł. od m2 powierzchni użytkowej
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
        odpłatnej statutowej działalności pożytku
        publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 7,77 zł. od m2 powierzchni użytkowej.
   3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/733/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2013 roku, poz. 3745).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
        2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; poz. 1318; Dz.U. z 2014 poz. 379; poz. 1072.

Id: C4B37276-0AB8-4BC3-ADC4-EEF339429AB7. Podpisany

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.09.2014
Data udostępnienia informacji: 28.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 11:22 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 15:11 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 11:24 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 11:23 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 11:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 10:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 10:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 10:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 10:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 10:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 10:34 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 10:33 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 10:29 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec