Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w 2015 roku

UCHWAŁA NR XLVI/980/14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

 

Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. , poz.595 z późn. zm2) oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym (tj.DZ.U. z 2012 poz.1137 z późn.zm2) , Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gdyni uchwala wysokość opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w sytuacjach określonych w art. 130a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.2012.1137 z poźn.zm. wg nizej podanych stawek:

1. Rower lub motorower –za usunięcie 112 zł; za każdą dobę przechowywania 19 zł.

2. Motocykl - za usunięcie 221 zł; za każdą dobę przechowywania 26 zł.

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usuniecie 485 zł; za każdą dobę

przechowywanie – 39 zł.

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t-za usunięcie 606 zł ; za każda dobę

przechowywania – 51 zł.

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t – za usunięcie 858 zł; za każdą dobę

przechowywania - 73zł.

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usuniecie 1.265 zł.; za każdą dobę

przechowywania – 135 zł.

7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne- za usunięcie 1.539 zł; za każda dobę przechowywania

199 zł.

§ 2. Od usunięcia pojazdu odstępuje się ,jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2- art.130 a - ustawy prawo o ruchu drogowym , spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia zobowiązany jest właściciel pojazdu. Wysokość kosztów nie może przekroczyć 40% maksymalnej kwoty opłat za usunięcie pojazdu, ustalonych w §1 niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXVI/766/13 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.

§ 4. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:

S. Szwabski

 

Id: CE214180-A171-4655-8049-873826F62C48. Podpisany

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.09.2014
Data udostępnienia informacji: 28.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2015 09:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 15:21 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec