Opłata skarbowa w drodze inkasa w 2015 roku- zmiana do uchwały

UCHWAŁA NR III/24/14
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1628) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późniejszymi zmianami1), uchwala się, co następuje:

     § 1. W uchwale Nr XXXV/736/13 Rady Miasta Gdyni z 23 października 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Określa się inkasentów opłaty, zobowiązanych do jej poboru:
1) Hotel Consulting Tomasz Albrycht
2) InPost Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
3) Izba Celna w Gdyni
4) Urząd Morski w Gdyni
5) Sąd Rejonowy w Gdyni
6) Zarząd Dróg i Zieleni
7) Magdalena Urban
8) Katarzyna Pęcak”.

    § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 16.11.2006
Data udostępnienia informacji: 14.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2015 09:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2015 09:56 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2015 09:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2015 09:40 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec