Opłata skarbowa w drodze inkasa w 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXV/736/13
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wynagrodzenia za inkaso

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 1282 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Określa się inkasentów opłaty, zobowiązanych do jej poboru:
1) Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni,
2) Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni,
3) Izba Celna w Gdyni,
4) Urząd Morski w Gdyni,
5) Sąd Rejonowy w Gdyni
6) Zarząd Dróg i Zieleni
7) Justyna Złociak
8) Magdalena Urban
9) Katarzyna Pęcak

§ 3.1 Ustala wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % kwoty pobranej opłaty skarbowej płatne
w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 2.
2. Inkasenci opłaty skarbowej winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem Miasta Gdyni
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

§ 4. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr IV/50/07 Rady Miasta Gdyni
z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego
z 2008 r., nr 36 poz. 526).

§ 6. 1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.10.2013
Data udostępnienia informacji: 23.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 15:17 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 14:45 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:02 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.03.2014 15:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.03.2014 15:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:40 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec