Opłata miejscowa w 2015 roku

UCHWAŁA NR XLVI/979/14
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty
miejscowej na terenie Miasta Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami1) art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 roku poz. 849) art.47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku poz. 749 z późniejszymi zmianami2), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście Gdyni w wysokości 2,20zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
        2. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie zainkasowanej opłaty.
        3. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
        4. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miasta w Gdyni rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury.

§ 3. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które świadczą usługi w zakresie pobytu  zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w mieście Gdyni w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 4. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/325/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 roku, Nr 164, poz. 3324).

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
        2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; poz. 1318; Dz.U. z 2014 poz. 379; poz.1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848; poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1027; poz. 1036; poz. 1145; poz. 1149; poz.1313; poz. 1289; poz. Dz.U. z 2013r. poz. 35; poz. 183; poz. 567; poz. 915.

Id: 0D409AD9-7D78-4DC4-AB88-D4DCA8EEEF09. Podpisany Strona 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.09.2014
Data udostępnienia informacji: 28.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2014 11:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 11:35 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.10.2014 11:32 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec