Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Podatków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 413

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-50

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać następujące dane:
- rodzaj zaświadczenia;
- cel i miejsce przedłożenia zaświadczenia (konieczne do uzgodnienia celowości pobrania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia);
- dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane podatnika:
• imię i nazwisko, data urodzenia / nazwa firmy;
• adres zamieszkania / adres siedziby ( kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numer ewidencyjny (PESEL);
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• numer statystyczny (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;
- podpis wnioskodawcy (w przypadku zaświadczeń na żądanie nabywcy lub innych występujących podmiotów, zaświadczenie jest wydawane jedynie za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą podstawę do wydania zaświadczenia stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną do celów tej działalności).
- zgoda podatnika nie jest wymagalna, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej.
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.
- Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika.
- Zaświadczenie odbiera się osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa do odbioru dokumentów.
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 21,00 zł za zaświadczenie (dowód wpłaty dołączony do wniosku);
- 17,00 zł za pełnomocnictwo;
Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2018r. poz.1044 z późniejszymi zmianami). Ponadto od opłaty skarbowej zwolnione są podmioty określone w art. 7 ww. ustawy oraz złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub jego kopii określone w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić:
- na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polska S.A. nr: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 306a, art. 306b oraz art. 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2020r. poz.1325 z późn. zm);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2355z późn. zm).
Inne informacje: W przypadku nie wydania zaświadczenia opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek występującego o zaświadczenie. Wniosek ze wskazaniem sposobu odbioru opłaty skarbowej należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub w Wydziale Dochodów w pok. 413 na IV piętrze.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 29.08.1997
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2020 12:41 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
21.07.2020 15:17 dodanie linku do CU Michał Kowalski
12.08.2019 13:09 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:23 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 12:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.10.2018 11:07 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.06.2018 15:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 14:58 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 10:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec