Wydanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Samodzielne stanowisko ds. ulg i umorzeń
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 416

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-88-44

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - Wniosek o odroczenie terminu płatności zapłaty podatku / zaległości podatkowej z zaznaczeniem:
danych identyfikujących wnioskodawcę:
• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby ( kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
• numeru ewidencyjnego PESEL;
• numeru statystycznego (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;
• klasy rodzaju podstawowej działalności gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)/ dot. przedsiębiorcy;
a także:
• propozycji terminu odroczenia podatku;
• tytułu podatku / zaległości podatkowej;
• wymagalny terminu płatności podatku / okresu powstania zaległości podatkowej;
• kwoty płatności podatku / zaległości podatkowej;
• sygn. akt oraz datę decyzji określającej / ustalającej wysokość podatku za dany rok;
• uzasadnienia, w którym należy przedstawić swoją sytuację ekonomiczno-finansową oraz powód, dla którego termin płatności podatku lub zaległości nie może być dotrzymany;

- Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka);
- Aktualne zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych;
- miesięczne wydatki- poparte aktualnymi rachunkami (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.)
- Wypełniony protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się o udzielenie ulgi w podatku.
Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543) - sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
- informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej / jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej;
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć w następujący sposób:
- złożyć w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.
- W trakcie postępowania wyjaśniającego podatnik zostaje wezwany w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej.
- Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
- Wydana decyzja zostanie przesłana listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 67a §1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543).

COVID-19


- art. 15q i art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 z zm.)
Inne informacje: Dotyczy podatku:
- od nieruchomości osób fizycznych;
- od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
- rolnego;
- leśnego;
- od środków transportowych osób fizycznych;
- od środków transportowych osób prawnych jednostek; organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2021 09:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 09:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.12.2020 10:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 10:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 10:25 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
26.05.2020 15:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:06 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 15:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.10.2017 12:02 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
01.06.2017 13:15 Korekta Michał Kowalski