Wydanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat ds. Ulg, Umorzeń i Kontroli Podatkowej
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 414-415

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-88-44

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:
- Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami
- Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka);
- aktualne zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób prowadzacych wspólne gospodarstwo domowe;
- aktualne wydatki- poparte aktualnymi rachunkami (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.);
- wypełnione oświadczenie o stanie majatkowym i uzyskiwanych dochodach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi;
Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543)
- sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat oraz okresu bieżącego (sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości);
- informacje o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu dwóch ostatnich lat oraz okresu bieżącego/ jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy de minimis ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu ww pomocy.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd link do Cyfrowego Urzędu
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w głównym budynku UM od strony ulicy Bema (czynnej 7 dni w tygodniu)
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu

W trakcie postępowania wyjaśniającego podatnik zostaje wezwany w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej. Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 67a §1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543).

COVID-19


- art. 15q i art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 z zm.)
Inne informacje: Dotyczy podatku:
- od nieruchomości osób fizycznych;
- od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
- rolnego;
- leśnego;
- od środków transportowych osób fizycznych;
- od środków transportowych osób prawnych jednostek; organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2021 13:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2021 13:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.06.2021 14:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 09:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 09:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.12.2020 10:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 10:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 10:25 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
26.05.2020 15:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:06 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 15:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.10.2017 12:02 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
01.06.2017 13:15 Korekta Michał Kowalski