Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Podatków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 407-415

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek- piątek
I. Wymiar podatku pok. 407, 409, 410, 411, 415
Rej. I    - 58 66 88 834
Rej. II   - 58 66 88 264
Rej. III  - 58 66 88 838
Rej. IV  - 58 66 88 263
Rej. V   - 58 66 88 272
Rej. VI  - 58 66 88 839
Rej. VII - 58 66 88 831
Rej. VIII- 58 66 88 836
Rej. IX  - 58 66 88 266
II. Księgowość podatkowa pok. 27, 405
Rej. I    - 58 66 88 256
Rej. II   - 58 66 88 255
Rej. III  - 58 66 88 273
Rej. IV  - 58 66 88 269
Rej. V   - 58 66 88 274
Rej. VI  - 58 66 88 268
Rej. VII - 58 66 88 845
Rej. VIII- 58 66 88 846
Rej. IX  - 58 66 88 826
Sekretariat Wydziału Dochodów

Numer telefonu:
58 668-82-50

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Podatnik powinien złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (stanowiącą załącznik do niniejszej sprawy) wraz z aktem notarialnym bądź innym dokumentem stwierdzającym nabycie nieruchomości w terminie 14 dni od dnia:
- wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub
- zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w tym wypadku podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Każdego roku podatnik otrzyma decyzję podatkową, sporządzoną na podstawie złożonej przez niego informacji, w której zostanie określona wysokość podatku od nieruchomości należna w danym roku podatkowym oraz terminy jego zapłaty.
Sposób załatwienia sprawy: Informację w sprawie podatku od nieruchomości można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- w Referacie Podatków IV piętro, pok. 407-415,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Podatek należy wpłacać we wskazanych w decyzji terminach. Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej. Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

W przypadku wpłacania podatku po terminie określonym w decyzji ustalającej jego wysokość do kwoty podatku należy doliczyć odsetki od zaległości podatkowych liczone od terminu płatności do dnia wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł).
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: 1. Rozdział II ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
4. Uchwała nr XIII/428/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2019 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (DZ.U. z 2019, poz. 5073)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 08.12.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2020 15:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 15:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 15:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 15:52 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 15:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 16:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:10 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:09 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 12:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.01.2019 14:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 09:31 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 09:30 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 11:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.06.2018 12:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.02.2018 12:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.01.2018 11:34 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.11.2017 13:36 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:45 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 12:51 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
02.08.2017 11:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
05.06.2017 10:30 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 13:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 13:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 13:18 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 13:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 13:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 12:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 12:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 12:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 12:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec