Planowane inwestycje i remonty w latach 2011 - 2012

 I.    Wykaz dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej i posiadającej pozwolenia na budowę.    Rozpoczęcie realizacji jest planowane w 2011 roku: 

1.      Budowa sięgacza ulicy Makuszyńskiego.

2.      Adaptacja pomieszczeń na poradnię psychologiczno-pedagogiczną ZSO nr 4 przy Płk. Dąbka 207.

3.      Budowa połączenia ulicy Snycerskiej z Czeladniczą.

4.      Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza (na odcinku od pętli autobusowej do posesji nr 13, 15, 17).

5.      Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej i Cynamonowej.

6.      Budowa zjazdu z ulicy Podchorążych na ul. Bosmańską.

7.      Zagospodarowanie terenu wokół ALO I przy ulicy Narcyzowej.

8.      Budowa ścieżki rowerowej - Estakada Kwiatkowskiego od ul. Janka Wiśniewskiego do ul. Unruga.

9.      Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola  i mostka nad rzeką Kaczą.

10.    Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i pętli trolejbusowej w ul. Zakręt do Oksywia.

  II. Wykaz dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej i posiadającej pozwolenia na budowę: 

1.      Budowa schodów w rejonie ul. Powstania Wielkopolskiego.

2.      Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie szkoły VI LO przy Kopernika 34.

3.      Przebudowa ulicy Zielonej na odcinku od Bosmańskiej do Płk. Dąbka.

4.      Budowa pętli autobusowej  wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej, budowy dystrybutorni z zapleczem socjalnym dla kierowców, z przyłączami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Jana z Kolna i T. Wendy.

5.      Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia w Al. Zwycięstwa w Gdyni oraz w Al. Niepodległości w Sopocie (realizacja przez PKT).

6.      Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej wraz z budową  urządzenia podczyszczającego przed wylotem do rzeki Kaczej.

7.     Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w rejonie ulic Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotami do Potoku Kolibkowskiego oraz regulacją górnego odcinka odbiornika.

8.      Budowa urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym 1600 mm w  ul. Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku   
 Źródło Marii w rejonie ul. Zapolskiej.

9.      Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich, Muchowskiego oraz na terenie Portu Wojennego w Gdyni wraz
  z budową urządzeń podczyszczających.

10.    Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz  z budową urządzeń podczyszczających (tereny podczyszczalni ścieków deszczowych  i tereny przyszkolne).

  III. Wykaz dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej, dla której złożono wnioski o pozwolenie na budowę lub „ZRID”: 

1.      Zagospodarowanie terenów zielonych - park w Chwarznie.

2.      Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów.

3.      Budowa ulicy Okrzei od skrzyżowania z ul. Morską do ul. Przybyszewskiego.

4.      Oświetlenie rejonu ulic Zapolskiej, Małe Karwiny i Staffa.

5.      Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6 na Obłużu.

6.      Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej i Cynamonowej.

  IV. Zadania, dla których opracowywana jest w Referacie Przygotowania Inwestycji dokumentacja projektowo-kosztorysowa: 

1.      Rozbudowa ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku
od  skrzyżowania z ulicą Kcyńską do skrzyżowania z ulicą Chylońską II wraz z rozbudową następujących skrzyżowań:

1)   Morskiej i Kcyńskiej,

2)   Morskiej i Owsianej,

3)   Morskiej i Zbożowej,

4)   Morskiej i Chylońskiej II.

2.      Przebudowa skrzyżowania ulic: Wielkopolskiej, Racławickiej, Parkowej.

3.      Przebudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i ul. Podjazd.

4.      Budowa ul. Apollina i Izydy i odcinka ul. Jowisza w Gdyni-Chwarznie.

5.      Budowa ulicy Lipowej na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do  skrzyżowania z ulica Zwinisławy.

6.      Umocnienie skarp i likwidacja wypływów z lasu (rejon ul. Tatrzańskiej).

7.      Zagospodarowanie polany leśnej w rejonie ulic Rdestowej/Szafranowej.

8.      Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej - odcinek leśny.

9.      Budowa ulicy Żwirowej Żytniej, Malarskiej i Murarskiej.

10.    Budowa ulicy Stryjskiej i Przemyskiej wraz z uzbrojeniem terenu.

11.    Rozbudowa ulicy Poznańskiej od ulicy Witomińskiej do Bydgoskiej.

12.    Budowa ul. Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do wlotu z ul. Starodworcową.

13.   Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Demptowskiej.

14.   Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną.

15.   Budowa ulic Marzanny, Okrężnej i Kwadratowej.

16.   Budowa ul. Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do Modrzewiowej.

17.   Budowa ulicy Małej.

18.   Budowa ulicy Westy.

19.   Budowa ul. Heweliusza

20.   Oświetlenie części ul. Żółkiewskiego.

21.   Oświetlenie cmentarza wojennego w Redłowie.

22.   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Chabrowej.

23.   Modernizacja przystani rybackich w Gdyni-Obłużu i w Gdyni-Oksywiu.

24.   Budowa drogi dojazdowej (ul. Rybaków) do przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu.

25.   Budowa ścieżki rowerowej - Klif Nadmorski od Sopotu do Orłowa.

26.   Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Płk. Dąbka od ul. Belwederskiej do ul. Zielonej.

27.   Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej.

28.   Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  ul. Sportowej i ul. Łużyckiej od ul. Górskiego do Ronda Brzeskiego.

29.   Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  ul. Unruga od ul. Bosmańskiej i ul. Nasypowej do ul. Kwiatkowskiego.

30.   Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  ul. Unruga od ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej.

31.   Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Puckiej i ul. Chylońskiej od ul. Czernickiego do  ul. Kartuskiej.

32.   Projekty parkingów rowerowych “bike and ride”.

33.   Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej wraz z budową przedszkola.

34.   Budowa parkingu ZCK wraz z zapleczem przy ul. Witomińskiej.

35.   Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika „KARWINY”.

36.   Zagospodarowanie terenów zielonych - park w Chwarznie – projekt inwentaryzacji drzew i krzewów oraz projekt zieleni.

37.   Budowa dojazdu do boiska wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. BSW 15.

38.   Budowa miejsc postojowych przy ul. Z. Herberta 7.

39.   Plac zabaw przy ul. Złotej - II etap.

40.   Budowa pętli i przebudową oświetlenia  w  osiedlu Fikakowo - rejon ulic Gryfa  Pomorskiej i ul. Lipowej.

41.   Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ul. Chylońskiej.

42.  Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Morskiej na odcinku od Kalksztajnów do Grabowa.

  V. Zadania remontowe planowane przez ZDiZ, ujęte w planie finansowym na rok 2011. 

1.      Remont umocnień rzeki Kaczej na odcinku od torów PKP do ul. Cyprysowej - realizacja 2011.

        2.      Projekt przebudowy szaletu na Polance Redłowskiej dostosowujący ten obiekt do eksploatacji całorocznej
                 (instalacja elektryczna i sanitarna)- wykonanie projektu 2011.

3.      Budowa placu zabaw przy ul. Racławickiej - realizacja 2011.

4.      Remont sceny na skwerze „Przy stawku” w dzielnicy Obłuże - w trakcie realizacji.

5.      Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Witomino –Radiostacja - realizacja 2011.

6.      Budowa 2 latarni oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Płk. Dąbka przy skrzyżowaniu  
          z ul. Rzymowskiego - projekt i realizacja 2011.

7.      Remont ul. Krasickiego na odcinku od Piłsudskiego do Legionów - realizacja 2011 -  na etapie wyboru wykonawcy robót.

8.      Remont ul. Wiczlińskiej w rejonie przepustu na rzece Kaczej - realizacja 2011 - na etapie wyboru wykonawcy robót.

9.      Remont ul. Olgierda - W trakcie realizacji.
10.    Ul. Łanowa - ułożenie nawierzchni z płyt YOMB na długości ok. 600 mb - W trakcie   realizacji.

11.    Remont nawierzchni sięgnika na ul. Źródło Marii (za obwodnicą).

12.     Budowa pasa lewoskrętu  w ul. Wielkopolskiej  na wysokości ul. Starodworcowej -  Planowana kwota 500 000 zł.
         W r. 2011 z zadania zostanie wykonane przestawienie kapliczki św. Krzysztofa i projekt. Z uwagi na przedłużający się 
        termin wykonania projektu budowy lewoskrętu  - realizacja zadania będzie możliwa w roku 2012 w zależności od 
        przyznanych środków finansowych.

13.   Remont ulicy  Wielkopolskiej - W planie budżetu 2011 - 700 000 zł na remont nawierzchni w rejonie projektowanego
        lewoskrętu Starodowrcowa - planowane jest zamienne wykonanie remontu  trzeciej jezdni ul. Wielkopolskiej. Uzależnione
         jest to jednak od terminu  przebudowy  skrzyżowania ul. Wielkopolskiej z ul. Racławicką przez Wydział Inwestycji.

14.   Remont pętli autobusowej przy ul. Zielonej - W roku bieżącym ZDiZ zlecił  wykonanie mapy oraz projekt przestawienie słupa
        energ. kolidującego z remontem. Pozostała część zadania będzie mogła być zrealizowana w r. 2012. Wystąpiono do Rady
        Dzielnicy o przeniesienie środków na 2012 rok.

15.   Remont nawierzchni chodnika (Dąbrowa) - Planowana realizacja 2011 - czekamy na wskazanie  przez Radę Dzielnicy
        lokalizacji.

16.   Opracowanie projektu organizacji ruchu etap II w dzielnicy Działki Leśne - Plan 2011 – zadanie w trakcie analizy
        - prace zostaną zlecone w październiku br.

17.   Remont chodników w dzielnicy Pogórze - Plan 2011 - Zlecono remont chodnika    z wykonaniem miejsc postojowych
         w ul. Metalowej na kwotę 20 000 zł. Zadania za pozostałe środki w kwocie 14.000 zł  zostaną zrealizowane po wskazaniu 
         miejsca przez Radę Dzielnicy.

18.   System Identyfikacji Miejskiej – budowa oznakowania skwerów, placów i ulic – 2011 r. przewidywane oznakowanie
        wszystkich skwerów i parków na terenie Miasta oraz części ulic – w kolejnych latach kontynuowanie zadania.

19.   Przeniesienie ROD "Stokrotka" - Zagospodarowanie terenu przy ul.Zielonej na potrzeby dla ogrodu działkowego
         w r.2011 r.  przewidywane wykonanie projektu i zlecenie realizacji, zakończenie w r.2012.


  VI.   Zadania przewidywane do realizacji w 2012 r. (w zależności od przyznanych środków finansowych).
 
 1. Budowa dwóch placów  zabaw oraz dokończenie budowy placu fitness w Parku Kilońskim.
 2. Budowa schodów terenowych  w rejonie ul. Kopernika ( dojście do ścieżki zdrowia).
 3. Remonty chodników w dzielnicy Dąbrowa – ul. Poziomkowa róg ul. Rokitnikowej.
 4. Remonty chodników w dzielnicy Działki Leśne – ul. Warszawska nr 21-25.
 5. Remonty chodników w dzielnicy Karwiny – ul. Zapolska.
 6. Remonty chodników w dzielnicy Obłuże – ul. Płk. Dąbka  nr 231 - miejsca postojowe.
 7. Remonty chodników w dzielnicy Orłowo - Plac Górnośląski – ul. Wrocławska.
 8. Remonty chodników w dzielnicy Pustki Cisowskie - Łącznik pomiędzy ul. Skarbka  a ul. Demptowską.
 9. Remonty chodników w dzielnicy Pustki Cisowskie – ul. Bławatna.
 10. Remonty chodników w dzielnicy Śródmieście – ul. Żwirki i Wigury  nr 7-9.
 11. Remonty chodników w dzielnicy Śródmieście – ul. Słowackiego  nr 32.
 12. Remonty chodników w dzielnicy Śródmieście – Skrzyżowanie ul. Derdowskiego –Waszyngtona.
 13. Remonty chodników w dzielnicy Wielki Kack - Żródło Marii.
 14. Remonty chodników w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana – ul. Biskupa Dominika 24 -30.
 15. Remonty chodników w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana – ul. Wachowiaka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Tomasz Kamiński
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 06.09.2011
Data udostępnienia informacji: 06.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2011 11:02 Korekta Ewa Mącik
07.09.2011 11:01 Korekta Ewa Mącik
07.09.2011 10:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.09.2011 14:57 Korekta Tomasz Kamiński
06.09.2011 14:52 Korekta Tomasz Kamiński
06.09.2011 14:20 Dodanie informacji Tomasz Kamiński