Rafał Kryściak
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. ochrony informacji niejawnych UM Gdyni

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668 81 30
E-mail: biuro_ochrony@gdynia.pl
Do zadań Biura Ochrony należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w szczególności zaś:

- opracowywanie planów ochrony Urzędu oraz nadzór nad ich realizacją;
- opracowywanie szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w komórkach organizacyjnych; nadzór nad ich przestrzeganiem;
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
- ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego z wymaganiami bezpieczeństwa;
- zapewnianie ochrony fizycznej siedziby Urzędu oraz nadzór nad zabezpieczeniem mienia, w tym dozorowanie budynku i obsługa portierska;
prowadzenie kancelarii tajnej;
- określanie rodzajów stanowisk lub rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności; prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy lub pełniących służbę na stanowiskach; z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
- podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- prowadzenie spraw związanych ze zwykłym postępowaniem sprawdzającym oraz wydawaniem świadectw bezpieczeństwa;
utrzymywanie całodobowej łączności z odpowiednimi służbami wojewody;
- współpraca ze służbami ochrony państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi, a w tym dotyczących ich klasyfikacji, ewidencji, przechowywania, przetwarzania i udostępniania;
- opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017