Beata Neumann
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Nr telefonu: 58 668 84 36
E-mail: b.neumann@gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:
- inicjowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich w celu pełnego wykorzystania na rzecz Gdyni możliwości związanych z funduszami uruchamianymi w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020;
- zaangażowanie w zarządzanie środkami strukturalnymi UE dla Obszaru Funkcjonalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot;
- aktywny udział w tworzeniu i aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w celu zabezpieczenia interesów miasta;
- ukierunkowywanie jednostek, o których mowa w punkcie 1, do przygotowania i realizacji projektów, wynikających ze Strategii ZIT dotyczących Gdyni;
- monitorowanie procesu identyfikacji projektów pozakonkursowych w celu ujęcia priorytetowych gdyńskich zadań w wykazach projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020);
- monitorowanie postępów w osiąganiu przez projekty zidentyfikowane w ramach mechanizmu ZIT gotowości do złożenia wniosków o dofinansowanie i realizacji oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zapewnienia osiągnięcia gotowości projektów zgodnie z zakresem i terminami wynikającymi z wykazów projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w RPO WP 2014-2020 i POIiŚ 2014-2020;
- współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych oraz dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy na wszystkich etapach opracowywania, wdrażania i doskonalenia projektów zidentyfikowanych w ramach mechanizmu ZIT.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 07.03.2017
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2017 15:13 Publikacja artykułu Michał Kowalski
08.03.2017 11:55 Dodanie informacji Justyna Śliwicka