Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie treningu umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 
 
I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia
Tel.: (58) 527 35 10, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,
 
II. Podstawa prawna konkursu:
Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i 15, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 r. poz. 571).
 
III. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 20 czerwca 2023 r., godz. 18:00.
2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 21 czerwca 2023 r. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert - TUS”.
3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego  decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
4. W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP, Organizacja może przesyłać wraz z obowiązującymi załącznikami wygenerowany w generatorze www.witkac.pl plik oferty w formacie pdf poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób tradycyjny. Wówczas obowiązuje termin złożenia dokumentów do 21 czerwca 2023 r. godz. 16:00.
5. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę.
 
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:
1. Kształtowanie kompetencji społecznych jest bardzo ważną formą wspierania rozwoju dzieci. Wpływają one na nasze relacje z innymi, poziom atrakcyjności społecznej oraz osiąganie celów życiowych. Wiąże się to nie tylko z osiąganiem sukcesów, ale również z budowaniem samooceny oraz pewności siebie młodych osób.
Trening Umiejętności Społecznych, to forma wspierania kompetencji społecznych dzieci z różnymi trudnościami. Pomaga w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji.
Celem zadania jest przeprowadzenie działań opartych o pracę z grupą i ukierunkowanych na uczenie się dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Udzielane wsparcie ma dotyczyć komunikacji (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołecznych (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takich sfer, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).
2. Składana oferta musi zakładać:
1)      działania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym (mieszkańców Gdyni lub uczęszczających do gdyńskich placówek oświatowych), dotyczące wspierania kompetencji społecznych, takich jak min. komunikacja, umiejętności prospołeczne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, sfera emocjonalna, budowanie własnej tożsamości;
2)      diagnozę trudności dziecka w celu doboru odpowiedniej grupy oraz terapii;
3)      konsultacje z rodzicami, zwłaszcza w przypadku najmłodszej grupy uczestników;
4)      w przypadku pracy w grupach – dla dzieci młodszych grupy liczące 4-6 osób, dla dzieci starszych grupy liczące 8-10 osób;
5)      dostosowanie czasu trwania zajęć do wieku uczestników od ok. 45 min. do 90 min.;   
6)      zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć;
7)      prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje, kompetencje);
8)      uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z zajęciami,
9)      podczas prowadzenia zajęć należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
3. Oczekiwane rezultaty zadania:
1)      objęcie zadaniem dzieci w wieku przedszkolnym (mieszkańców Gdyni lub uczęszczających do gdyńskich placówek oświatowych) w liczbie co najmniej 120 osób;
2)      przeprowadzenie łącznie przynajmniej 450 godzin dydaktycznych warsztatów, terapii i innych działań dla dzieci oraz konsultacji z rodzicami.
4. Wskaźniki realizacji zadania:
1)      liczba dzieci objętych zadaniem;
2)      liczba przeprowadzonych warsztatów, terapii i innych działań dla dzieci oraz konsultacji z rodzicami;
5. Sposób monitorowania wskaźników:
1)      listy obecności;
2)      dzienniki zajęć;
3)      i inne.
6. Premiowane będą projekty uwzględniające:
1)      przeprowadzanie łącznie powyżej 450 godzin dydaktycznych warsztatów, terapii i innych działań dla dzieci oraz konsultacji z rodzicami;
2)      przeprowadzenie warsztatów dla rodziców w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych dzieci;
3)      doświadczenie realizatora w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych dzieci;
4)      opis możliwych ryzyk występujących podczas realizacji projektu i zawierające sposoby im zaradzenia.
7. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 sierpnia 2023 roku i trwa do 31 grudnia 2023 r.
 
V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 80 000 zł brutto.
 
VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.
4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego (łącznie finansowy, osobowy lub rzeczowy) o wartości min. 5% wysokości wnioskowanej dotacji.
5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:
1)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
2)      aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji (tylko elektronicznie),
3)      statut oferenta/oferentów (tylko elektronicznie);
4)      oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat (tylko elektronicznie);
5)      oświadczenie VAT (tylko elektronicznie);
6)      oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym (tylko elektronicznie);
7)      inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie (tylko elektronicznie).
6. Oferta, potwierdzenie złożenia oferty oraz wymagane załączniki muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).
7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.
8. Fotokopie (skan) załączników należy dołączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.
9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
1)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
2)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
3)      zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
4)      zakup środków trwałych;
5)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
6)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
7)      działalność polityczną i religijną.
 
VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy
1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:
1)      zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,
2)      dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 20%, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 20% oraz zwiększenie kosztów obsługi zadania - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
2. Koszty administracyjne (obsługi zadania) ogółem, nie mogą przekroczyć 15% całości zadania.
 
VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub kilku oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.
3. Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają  poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.
4. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:
1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. TAK / NIE
Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). 0-5 punktów
Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 0-15 punktów
Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł. 0-10 punktów
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. 0-30 punktów

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów:

Doświadczenie oferenta w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych dzieci. 0-7  punktów
Przeprowadzanie warsztatów, terapii i innych działań dla dzieci oraz konsultacji z rodzicami łącznie powyżej 450 godzin dydaktycznych w liczbie:
  • od 451 do 500 godzin dydaktycznych – od 1 do 5 punktów,
  • od 501 do 550 godzin dydaktycznych – od 6 do 10 punktów,
  • powyżej 551 godzin dydaktycznych – od 11 do 15 punktów.
0-15 punktów
Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych dzieci. Ocenie podlega:
  • proponowana liczba godzin zajęć warsztatowych - do 6 punktów,
  • zakres tematyczny oraz jego dopasowanie do działań skierowanych do dzieci – do 6 punktów.   

0-12 punktów
Opis możliwych ryzyk występujących podczas realizacji projektu i sposobów im zaradzenia. 0-6 punktów

5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 20 lipca 2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Kinga Nowicka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Nowicka
Data wytworzenia informacji: 24.05.2023
Data udostępnienia informacji: 24.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2023 10:43 Aktualizacja treści Kinga Nowicka
26.05.2023 10:42 Aktualizacja treści Kinga Nowicka
24.05.2023 13:31 Aktualizacja treści Kinga Nowicka
24.05.2023 13:30 Aktualizacja treści Kinga Nowicka
24.05.2023 13:29 Dodanie informacji Kinga Nowicka