Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole.
 
 
I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia
Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,
 
II. Podstawa prawna konkursu:
Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i 15, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057).
 
III. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 29 kwietnia 2021 r., godz. 18:00.
2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 30 kwietnia 2021 r. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”.
3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego  decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
4. W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP, Organizacja może przesyłać wraz z obowiązującymi załącznikami wygenerowany w generatorze www.witkac.pl plik oferty w formacie pdf poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób tradycyjny. Wówczas obowiązuje termin złożenia dokumentów do 30 kwietnia 2021 r. godz. 16:00.
5. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę.
 
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:
1. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na życie i zdrowie milionów ludzi, w tym również na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Zdalne nauczanie, izolacja od rówieśników, ograniczona oferta spędzania wolnego czasu nasiliły wśród młodych ludzi stres, strach o przyszłość oraz depresje. Depresje należą do zaburzeń, w których dominującymi objawami są: obniżony nastrój i apatia. Często występuje w nich także lęk i poczucie bezradności. Nastrój depresyjny poprzedza też nierzadko pierwsze sięgnięcie po środki psychoaktywne. Znaczne napięcie psychiczne, któremu mogą towarzyszyć myśli samobójcze, skłania do użycia alkoholu czy narkotyków. Depresja stanowi więc stan szczególnego zagrożenia i tym samym wymaga szybkiego rozpoznania i zdiagnozowania.
Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest szerzenie wiedzy w zakresie depresji,  kompleksowe oddziaływanie w przedmiocie profilaktyki depresji skierowane do uczniów, ich nauczycieli oraz rodziców i opiekunów, w tym kształtowanie postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne.

2. Składana oferta musi zakładać:
1)      działania skierowane do uczniów klas 4-8 gdyńskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dotyczących profilaktyki depresji, dostępnych formach pomocy oraz szeroko pojętej edukacji w zakresie radzenia sobie ze stresem i izolacją spowodowaną COVID- 19,
2)      objęcie wsparciem gdyńskich nauczycieli (przynajmniej po 5 wybranych przedstawicieli kadry pedagogicznej z każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej), poprzez dostarczenie wiedzy i odpowiednich narzędzi na temat profilaktyki, rozpoznawania i postępowania w przypadku dzieci i młodzieży z objawami depresji;
3)      przygotowanie i przeprowadzenie przynajmniej 8 webinarów trwających ok. 30 min. dotyczących profilaktyki, rozpoznawania i postępowania w przypadku dzieci i młodzieży z objawami depresji, skierowanych do rodziców gdyńskich uczniów, udostępnionych w formie online również po ich przeprowadzeniu;
4)      przeprowadzenie przynajmniej 60 spotkań superwizyjnych (przynajmniej 12 spotkań dla każdej z grup 8-12 osobowych, trwających ok. 60 min.) dla wybranych przedstawicieli gdyńskiej kadry pedagogicznej;
5)      zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej zakresie profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży oraz o dostępnych formach pomocy w przypadku zagrożenia depresją w odniesieniu do trwającej pandemii COVID-19;
6)      zaplanowanie alternatywnych form realizacji zadania, takich jak spotkania za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych, które umożliwiają dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w okresie zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego i braku możliwości prowadzenia działań bezpośrednio w szkołach,
7)      zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (w tym sprzętu wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie w przypadku działań w formule zdalnej),
8)      przy formule stacjonarnej realizator jest zobligowany do zapewnienia zabezpieczeń (np. maseczki, płyny do dezynfekcji itp.),
9)      prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje, kompetencje),
10)  uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z zajęciami,
11)  podczas prowadzenia zajęć należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. Oczekiwane rezultaty zadania:
1)      objęcie zadaniem uczniów klas 4-8 gdyńskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych;
2)      objęcie wsparciem przynajmniej po 5 wybranych przedstawicieli kadry pedagogicznej z każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,
3)      przygotowanie i przeprowadzenie przynajmniej 8 webinarów trwających ok. 30 min. dotyczących profilaktyki depresji; skierowanych do rodziców gdyńskich uczniów
4)      przeprowadzenie przynajmniej 60 spotkań superwizyjnych (po 60 min. każde) dla grupy wybranych przedstawicieli gdyńskiej kadry pedagogicznej;
5)      przeprowadzenie kampanii społecznej.

4. Wskaźniki realizacji zadania:
1)      liczba uczniów objętych zadaniem;
2)      liczba przedstawicieli kadry pedagogicznej objętych zadaniem;
3)      liczba przeprowadzonych webinarów;
4)      liczba przeprowadzonych spotkań superwizyjnych;
5)      kampania społeczna.

5. Sposób monitorowania wskaźników:
1)      listy obecności;
2)      dzienniki zajęć;
3)      i inne.

6. Premiowane będą projekty uwzględniające:
1)      kompleksowość, atrakcyjność i zakres zaproponowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w tym liczba uczestników i liczba planowanych zadań),
2)      realizację webinarów skierowanych do rodziców w liczbie - powyżej 8,
3)      realizujące kampanii społecznej w sposób atrakcyjny, z dbałością o jej zasięg oraz efektywność działań przewidzianych do jej realizacji.

7. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 24 maja 2021 roku i trwa do 30 czerwca 2022 r.
 
V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 260 000 zł brutto, z czego 160 000 zł przeznaczono na realizację zadania w 2021 r., 100 000 zł  w 2022 r.
 
VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.

4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego (łącznie finansowy, osobowy lub rzeczowy) o wartości min. 5% wysokości wnioskowanej dotacji.

5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:
1)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
2)      aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji (tylko elektronicznie),
3)      statut oferenta/oferentów (tylko elektronicznie);
4)      oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat;
5)      oświadczenie VAT;
6)      oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym;
7)      inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.

6. Oferta, potwierdzenie złożenia oferty oraz wymagane załączniki muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników należy dołączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
1)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
2)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
3)      zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
4)      zakup środków trwałych;
5)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
6)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
7)      działalność polityczną i religijną.
 
VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy
1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:
1)      zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,
2)      dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10%, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 10% oraz zwiększenie kosztów obsługi zadania - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
2. Koszty administracyjne (obsługi zadania) ogółem, nie mogą przekroczyć 15% całości zadania.
 
VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub kilku oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają  poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.

4. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:
1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:
 
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.   TAK / NIE
 
Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). 0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.  0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł. 0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. 0-30 punktów
 
2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów:
Doświadczenie organizacji w realizacji zadań dla dzieci i młodzieży w zakresie pomocy psychologicznej. 0-5 punktów

Kompleksowość, atrakcyjność i zakres zaproponowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży (w tym liczba uczestników i liczba planowanych zadań ).  0-10 punktów

Forma i atrakcyjność kampanii społecznej, jej zasięg oraz efektywność działań przewidzianych do jej realizacji. 0-15 punktów

Przygotowanie i realizacja webinarów skierowanych do rodziców (0-10 punktów) w liczbie:
- za 9 do 11 webinarów– do 6 punktów,
- za 12 do 14 webinarów – do 8 punktów,
- za 15 i więcej – do 10 punktów,
 
5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 17 maja 2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Kinga Nowicka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Nowicka
Data wytworzenia informacji: 08.04.2021
Data udostępnienia informacji: 08.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2021 15:27 Dodanie informacji Kinga Nowicka