Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian

 
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie zarządzenia nr 4621/21/VIII/P z dnia 28.12.2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian
 
I . Obsługa merytoryczna konkursu
Urząd Miasta Gdyni, Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia (pokój 510), osoba odpowiedzialna: Monika Pawlińska, tel. 58 66-88-206, e-mail: m.pawlinska@gdynia.pl
 
II. Podstawa prawna konkursu
Konkurs przeprowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22,  26  i 27 oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.)
 
III. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 26.01.2022 r., godz. 23:59:59.
2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 27.01.2022 r., godz. 14:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.
3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
 
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania
1. W ramach niniejszego konkursu planowane jest dofinansowanie realizacji zadania mającego na celu:
1) rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (z wyłączeniem Estonii, Litwy i Łotwy),
2) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych przez liderów organizacji pozarządowych z obszaru określonego w punkcie IV.1.1),
3) zapoznanie studentów i liderów organizacji pozarządowych z obszaru określonego w punkcie IV.1.1) z mechanizmami funkcjonowania instytucji demokratycznego państwa: administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze zainteresowań uczestników projektu.
2. Zadanie należy zrealizować w formie wizyt studyjnych (dla grup) oraz staży (indywidualnych), których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 2 maja 2022 roku i zakończy najpóźniej do 31.12.2024 roku. W każdej wizycie studyjnej musi uczestniczyć minimum 12 osób, a w jednej edycji stażu indywidualnego – minimum 5 osób. W trakcie realizacji zadania należy zorganizować łącznie co najmniej 9 wizyt studyjnych oraz co najmniej 3 edycje staży.
3. W ramach budżetu dotacji lub ze środków własnych, oferent może zaproponować dodatkowe działania, ponad określone powyżej minimum. Mogą one dotyczyć zarówno poszerzenia opisanego wyżej zakresu, jak i realizacji innych działań, które przyczynią się do realizacji celów zadania.
V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania
Zleceniodawca zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji:
- w 2022 r. – do kwoty 150 000  zł
- w 2023 r. – do kwoty 150 000 zł
- w 2024 r. – do kwoty 150 000 zł
 
VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji
1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl
3. Dodatkowe załączniki, które należy dołączyć do oferty:
1)  umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera,
2)  statut oferenta/oferentów,
3) pełnomocnictwo (-a) do działania w imieniu oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż umocowane w KRS do reprezentacji),
4) ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych,
5) inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności, na które oferent powołuje się w ofercie.
4. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz ostatnia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów) (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw).
5. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.
6. Fotokopie (skan) załączników poświadczone za zgodność notarialnie lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.
7. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, z wyodrębnieniem kosztów na poszczególne lata, tj.: 2022, 2023 i 2024 oraz szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
8. Wkład własny finansowy organizacji powinien być nie mniejszy niż 0,6 % całkowitej wartości dotacji.
9. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta wspólna powinna zawierać:
a) informację jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww.ustawy,
b) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wobec organu administracji publicznej.
10.   Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.
11. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
a) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) zakup środków trwałych,
e) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
f) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
g) działalność polityczną lub religijną.
12. Dotacja na realizację wyżej opisanego zadania zostanie udzielona tylko jednemu podmiotowi.
13. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie czy określona w części V niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów dostosowanych do kwoty przyznanego dofinansowania. Ww. dokumenty stanowić będą podstawę do zawarcia umowy.
 
VII. Tryb i kryteria wyboru oferty
1. Wybór ofert jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prezydent Gdyni, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmuje decyzję o wyborze oferenta, któremu zostanie przyznana dotacja.
3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

- Ocena możliwości realizacji zadania publicznego  przez oferenta: TAK/NIE
- Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) 0-5 pkt.
- Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0-15 pkt.
- Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 0-10 pkt.
- Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie 0-30 pkt.
 
2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów:
 
- Doświadczenie w organizacji młodzieżowej wymiany międzynarodowej oraz we współpracy ze studentami i liderami organizacji pozarządowych 0-15 pkt.
- Atrakcyjność i zakres planowanych działań 0-12 pkt.
- Zakładana liczba adresatów zadania 0-8 pkt.
- Innowacyjność działań w ramach realizacji zadania 0-5 pkt.
 
4.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2022 r.
 
5.  Lista rankingowa, a także wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację, rodzaj zleconego zadania i kwoty przyznanej na realizację zadania są publikowane :
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni,
b) na tablicy ogłoszeń w GCOP,
c) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl.
 
6. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
c) zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu,
d) odmowy podpisania umowy i przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie, gdy oferent:
- utraci osobowość prawną,
- zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta,
- w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.
 
7. O wyniku konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 
VIII. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:
1. Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian  w 2020 r. przekazano 150 000 zł dotacji.
2. Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian w 2021 r.  przekazano 75 000 zł dotacji.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2021
Data udostępnienia informacji: 03.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2022 12:33 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
30.12.2021 12:45 Dodanie informacji Monika Pawlińska