OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.
 
1.    Ogłaszający konkurs
Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
www.gdynia.pl
 
2.       Obsługa merytoryczna konkursu
2.1.   Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
ul. Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
tel. 58 727 39 01
email: lis@lis.gdynia.pl
www.gdynia.pl/bip/lis
 
Prowadząca konkurs:
Monika Listwoń – tel. 58  727 39 21; e-mail: m.listwon@lis.gdynia.pl
 
3.       Podstawa prawna konkursu
3.1.   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.).
3.2.   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.).
3.3.   Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
3.4.   Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXXV/1136/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.
 
4.    Rodzaj i termin realizacji zadania
4.1.   Zadanie własne gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
4.2.   Nazwa zadania: Silna i zorganizowana społeczność przy ul. Dickmana – pilotaż wdrażania modelu funkcjonowania Rady Mieszkańców oraz przestrzeni współdzielonych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30.
4.3.   Termin realizacji zadania obejmuje okres od 02 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.
 
5.    Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
5.1.   Zleceniodawca zlecający zadanie przekaże Zleceniobiorcy środki finansowe w formie dotacji w okresie od 02 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. w wysokości do 62.000,00 zł.
5.2.   Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
5.2.1.  zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
5.2.2.  zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych  przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
5.3.   Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadania wskazanego w ogłoszeniu.
 
Warunki, zasady oraz pozostałe informacje do pobrania w formacie PDF.

Do pobrania:
1.
 Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych _ pdf. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 30.11.2022
Data udostępnienia informacji: 30.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2022 13:54 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka