Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).
 
 
I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia
Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,
Kinga Nowicka,  e-mail: k.nowicka@gdynia.pl
Aneta Grygiel-Dorszewska, e-mail: a.grygiel-dorszewska@gdynia.pl
 
 
II. Podstawa prawna konkursu:
Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057).
 
III. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 17 grudnia 2020 r., godz. 18:00.
2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 18 grudnia 2020 r. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych”.
3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego  decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
4. W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP, Organizacja może przesyłać wraz z obowiązującymi załącznikami wygenerowany w generatorze www.witkac.pl plik oferty w formacie pdf poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób tradycyjny. Wówczas obowiązuje termin złożenia dokumentów do 18 grudnia 2020 r. godz. 16:00.
5. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę.
 
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:
1. Pojęcie zrównoważonego rozwoju obejmuje takie zagadnienia jak: gospodarka, ekonomia, kultura i sztuka, prawa człowieka, gospodarowanie zasobami przyrody czy zdrowie. Jest podejściem kształtującym postawy, podnoszącym świadomość i kształtującym krytyczne myślenie, wykraczającym poza tradycyjną edukację ekologiczną.
Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest przybliżenie uczniom gdyńskich szkół zagadnień objętych edukacją dla zrównoważonego rozwoju, a w szczególności tematów związanych ze zmianami klimatu. Sposób realizacji zadania ma przedstawiać uczniom, w jaki sposób ich zachowanie i codzienne wybory wpływają na kształtowanie świata oraz co można zrobić, by przeciwdziałać tym zmianom klimatu, których źródłem jest działalność człowieka.
 
2. Składana oferta musi zakładać:
1)     organizację zajęć skierowanych do uczniów gdyńskich szkół podstawowych lub  ponadpodstawowych,
2)     organizację zajęć aktywizujących uczestników w formie warsztatów, konkursu i innych,
3)     zaplanowanie alternatywnych form realizacji zadania (np. zajęcia zdalne itp.) w trakcie  zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego i braku możliwości prowadzenia działań bezpośrednio w szkołach,
4)     zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (w tym sprzętu wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie w przypadku działań w formule zdalnej),
5)     przy formule stacjonarnej realizator jest zobligowany do zapewnienia zabezpieczeń (np. maseczki, płyny do dezynfekcji itp.),
6)     prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje, kompetencje),
7)     uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z zajęciami,
8)     podczas prowadzenia zajęć należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3. Oczekiwane rezultaty zadania:
1)      program zajęć realizowany przynajmniej w ciągu 60 godzin,
2)      liczba uczestników projektu - minimum 120 osób (premiowane będą projekty uwzględniające udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Witomino).
4. Wskaźniki realizacji zadania:
1)      liczba osób objętych zadaniem;
2)      liczba godzin zajęć realizowanych podczas projektu.
5. Sposób monitorowania wskaźników:
1)      listy obecności;
2)      dzienniki zajęć;
3)      i inne;
3. Premiowane będą projekty uwzględniające:
1)      program zajęć realizowany powyżej 60 godzin,
2)      liczba uczestników projektu - powyżej 120 osób
3)      udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Witomino.
4. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 7 stycznia 2021 roku i trwa do 31 grudnia 2021 r.
 
V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 50 000 zł brutto.
 
VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.
4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego (łącznie finansowy, osobowy lub rzeczowy) o wartości min. 5% wysokości wnioskowanej dotacji.
5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:
1)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
2)      aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji,
3)      statut oferenta/oferentów;
4)      oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat;
5)      oświadczenie VAT;
6)      oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym;
7)      inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.
6. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz odpowiednia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).
7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.
8. Fotokopie (skan) załączników należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.
9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
1)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
2)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
3)      zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
4)      zakup środków trwałych;
5)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
6)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
7)      działalność polityczną i religijną.
 
VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy
1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:
1)      zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,
2)      dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10% w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 10% - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
2. Koszty administracyjne ogółem, nie mogą przekroczyć 15% całości zadania.
 
VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub kilku oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.
3. Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają  poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.
4. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:
 
1) Kryteria oceny ustawowej (0-60 punktów):
 
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. TAK / NIE
 
Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). 0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł. 0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.  0-30 punktów
 
2) Kryteria oceny dodatkowej (0-30 punktów):

Doświadczenie organizacji w realizacji zadań dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji dla  zrównoważonego rozwoju 0-5 punktów;

Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej lub innej angażującej uczestników w ciągu (0-10 punktów):
- minimum 60 godzin – 3 punkty,
- od 61 do 80 godzin – do 6 punktów,
­- od 81 do 100 godzin – do 8 punktów,    
- od 101 godzin i więcej – do 10 punktów,    

Przygotowanie i realizacja projektu dla uczestników w liczbie (0-10 punktów):
- za minimum 120 osób - 3 punkty,
- za 121 do 160 osób – do 6 punktów,
- za 161-200 osób – do 8 punktów,
- za 201 osób i więcej– do 10 punktów.

Udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Witomino. 0-5 punktów
 
5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 31 grudnia 2020 r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Kinga Nowicka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Nowicka
Data wytworzenia informacji: 25.11.2020
Data udostępnienia informacji: 25.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2020 15:17 Aktualizacja treści Kinga Nowicka