Opieki i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie opieki i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
 
 
I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia
Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,
Kinga Nowicka,  e-mail: k.nowicka@gdynia.pl 
 
II. Podstawa prawna konkursu:
Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 5 ust. 1, 2 pkt 1 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688, 1570, Dz.U. 2020 r. poz. 284).
 
III. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 25 czerwca 2020 r., godz. 23:59.
2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 26 czerwca 2020 r. godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie opieki i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci ”.
3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego  decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
4. W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP, Organizacja może przesyłać wraz z obowiązującymi załącznikami wygenerowany w generatorze www.witkac.pl plik oferty w formacie pdf poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób tradycyjny. Wówczas obowiązuje termin złożenia dokumentów do 26 czerwca 2020 r. godz. 16:00.
 
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:
1. Celem konkursu jest wsparcie zadań, w zakresie organizacji zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych adresowanych do dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Organizacja zajęć ma na celu zachęcić dzieci do poznania świata, rozwijać kreatywność, doskonalić małą i duża motorykę, przygotować do pracy w grupie.
2. Składana oferta musi zakładać:
1) organizację zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych w formie warsztatów prowadzonych przy wykorzystaniu metod aktywizujących i pobudzających kreatywność dzieci,
2) oferta powinna być atrakcyjna i dopasowana do potrzeb dzieci w wieku 2-6 lat (tematyka zajęć, metody prowadzenia zajęć),
3) zajęcia w grupach liczących od 6 do 10 dzieci na jednego prowadzącego,
4) w zajęciach mogą brać udział dzieci - mieszkańcy Gdyni w wieku od 2 do 6 lat, ich rodzice lub opiekunowie prawni,
5) uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z zajęciami,
6) zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
7) zajęcia odbywają się w lokalu zapewnionym przez Oferenta, który spełnia wymogi bezpieczeństwa i jest dostosowany do potrzeb dzieci w wieku od 2 do 6 lat,
8) prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje, kompetencje) do pracy z dziećmi w wieku od 2 do 6 lat.
9) podczas prowadzenia zajęć należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
3. Premiowane będą projekty uwzględniające:
1) realizację przynajmniej 150 godzin zajęć, przy czym godzina zajęć trwa 45 min.,
2) liczbę dzieci uczestniczących w projekcie większą niż 50.
 
4. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lipca 2020 roku i trwa do 31 grudnia 2020 r.
 
V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 124 000 zł brutto, z założeniem, że złożone oferty nie przekraczają kwoty dotacji wyższej niż 31 000 zł brutto.
 
VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.
4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego o wartości min. 10% wysokości wnioskowanej dotacji, przy czym min. 3% to wkład finansowy własny.
5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:
1)     umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
2)     aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji,
3)     statut oferenta/oferentów;
4)     oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat;
5)     oświadczenie VAT;
6)     oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym;
7)     inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.
6. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz odpowiednia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).
7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.
8. Fotokopie (skan) załączników należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.
9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
a)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
b)     pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c)      zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
d)     zakup środków trwałych;
e)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
f)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
g)     działalność polityczną i religijną.
 
VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy
1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:
a) zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,
b) dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10% w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 10% - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
2. Koszty administracyjne zadania, finansowane z dotacji, nie mogą przekroczyć 15% całości zadania finansowanego z dotacji. 
 
VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub kilku oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.
3. Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają  poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.
4. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:
 
1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:
 
a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.   TAK / NIE
 
b) Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).  0-5 punktów

c) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.  0-15 punktów

d) Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł. 0-10 punktów

e) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. 0-30 punktów
 
2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów

a) Doświadczenie organizacji w prowadzeniu zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych (okres, zakres) 0-10 punktów

b) Przygotowanie i realizacja projektu dla dzieci w liczbie: 0-10 punktów
- minimum 50 dzieci – 4 punkty,
- za 51- 70 dzieci – 6 punktów,
- za 71-90 dzieci – 8 punktów,
- za 91 dzieci i więcej– 10 punktów

c) Liczba godzin przeznaczonych na warsztaty: 0-10 punktów
- minimum 150 godzin – 4 punkty,
- 151 – 175 godzin – 6 punktów,
- 176 – 200 godzin – 8 punktów,
- 201 godzin i więcej– 10 punktów

d) Atrakcyjność zajęć przedstawionych w ofercie (tematyka zajęć oraz zaproponowane metody prowadzenia zajęć) 0-10 punktów
 
5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 9 lipca 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Kinga Nowicka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Nowicka
Data wytworzenia informacji: 03.06.2020
Data udostępnienia informacji: 03.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2020 14:30 Aktualizacja treści Kinga Nowicka
03.06.2020 14:27 Dodanie informacji Kinga Nowicka