Ogłoszenie konkursu - poprawa zdolności funkcjonowania psychospołecznego ...

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na wsparcie realizacji zadań mających na celu poprawę zdolności funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców Gdyni
z niepełnosprawnościami, obniżonej na skutek izolacji spowodowanej pandemią Covid-19   
 
Konkurs zostaje ogłoszony na podst. art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm. ), art. 35a ust.1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ), § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945)
 
1.  Zakres zadania:
Ze środków dotacji zostaną dofinansowane działania mające na celu poprawę zdolności funkcjonowania psychospołecznego, obniżonej na skutek pandemii Covid-19, osób
z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni, posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności.
 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu konkursu:
W wyniku epidemii COVID-19 osoby z niepełnosprawnościami znalazły się w niezwykle trudnym położeniu. Zamknięcie szkół i placówek, ograniczenie mobilności, brak dostępu do terapii i rehabilitacji, poczucie osamotnienia i stres przyczyniły się do pogorszenia sytuacji tej grupy społecznej. Długotrwała izolacja jest szkodliwa dla zdrowia psychicznego i może prowadzić do wykształcenia lęku społecznego, co z kolei może znacząco osłabić uzyskane podczas wcześniejszych działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych efekty.
 
Głównym celem realizacji zadania jest poprawa zdolności funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami, obniżonej na skutek izolacji spowodowanej pandemią Covid-19.
Cele szczegółowe zadania to zmniejszenie poziomu negatywnych skutków izolacji (w tym stresu, lęku, uczucia wyczerpania emocjonalnego), powrót do stanu aktywności sprzed izolacji spowodowanej pandemią, zbudowanie i wzmocnieni poczucia bycia członkiem społeczności oraz edukacja uczestników w zakresie samodzielnego radzenia sobie z trudnymi emocjami i kryzysem związanym z izolacją. 
Realizacja zadania powinna uwzględniać zarówno wsparcie psychologiczne, trening umiejętności społecznych, warsztaty aktywizacji zawodowej, wsparcie asystenta zdrowienia i/lub eksperta przez doświadczenie.
 
3. Obligatoryjne elementy zadania publicznego:
Projekt poprawy zdolności psychospołecznej dla każdego z uczestników powinien obejmować wsparcie psychologiczne, rehabilitację społeczną, integrację i edukację prozdrowotną.
a)  Wsparcie psychologiczne:
W ramach wsparcia psychologicznego powinna zostać wykonana wstępna diagnoza kwalifikująca uczestnika do projektu. Ocena powinna uwzględniać stan psychiczny w tym
w szczególności poziom stresu i lęku, kryzysu związanego z izolacją społeczną. Ze względu na różnorodny poziom niepełnosprawności ocena może mieć charakter dostosowany do możliwości poznawczy badanego (zebranie wywiadu/ obserwacja/ test).
Uczestnicy mają mieć możliwość korzystania ze wsparcia psychologa ze względu na charakter projektu wskazana jest grupowa forma wsparcia (stacjonarnie lub online) w trakcie realizacji projektu.
Psycholog jest zobligowany do prowadzenia indywidualnej dokumentacji każdego uczestnika, która stanowi dokumentację zadania i pozostaje u realizatora zadania.
 
b) Rehabilitacja społeczna:
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych realizowana powinna być przede wszystkim przez kształtowanie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego podejmowania obowiązków.
W ramach realizacji zadania wskazane jest prowadzenie warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, aktywizacji zawodowej oraz wsparcie udzielane przez personel posiadający niezbędne kwalifikacje/doświadczenie (np. asystenta zdrowienia/eksperta przez doświadczenie/pracownika socjalnego). To działanie ma pomóc uczestnikom w dokonaniu samooceny uzdolnień i zainteresowań i potencjalnego zwiększenia sprawności do podjęcia ról zawodowych i społecznych.
 
c)  Integracja:
Osoby z niepełnosprawnością cechuje często brak wiary w siebie, który może być szczególnie wzmocniony w czasie izolacji społecznej. To może doprowadzić do jeszcze większej bierności i chęci wycofania się z życia społecznego. Działania pojęte w ramach niniejszego zadania maja wzmocnić uczestników w poczuciu bycia wartościowym członkiem społeczności. Przez taką społeczność możemy rozumieć choćby grupę wsparcia, czy grupę stworzoną na forum internetowym. Działanie ma umożliwić społeczne samopostrzeganie i społeczne postrzeganie innych, a także wspomóc naukę rozpoznawania celów działania innych osób. Istotne jest by działania scalające i integrujące dostosowane były do możliwości poznawczych (potencjalnych dysfunkcji) uczestników.
 
d) Edukacja:
Celem edukacji jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu izolacji społecznej na indywidualny stan psychiczny i zachowania. Istotne jest wprowadzenie edukacji jak rozpoznawać i rozumieć własny stan psychiczny, jak radzić sobie z poczuciem osamotnienia, negatywnymi emocjami i szerzej rozumianym kryzysem emocjonalnym, jak budować pozytywne nastawienie, gdzie szukać wsparcia. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb uczestników i wprowadzana w formie adekwatnej do ich poziomu poznawczego.
 
e)  Wymagany personel
Ww. elementy zadania publicznego powinien realizować personel dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. W szczególności: wsparcie psychologiczne i/lub edukację prozdrowotną – psycholog, rehabilitację społeczną i/lub integrację, pracownik socjalny i/lub trener pracy i/lub psycholog itp.
 
4.  Dodatkowe wymagania:
Oferent będzie zobowiązany, podczas realizacji zadania publicznego, do zapewnienia od 1 września 2021 r. dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 
5.  Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego i ewaluacja zadania:
Do oferty należy wpisać oczekiwane rezultaty ilościowe i jakościowe proponowanych działań m.in. planowaną liczbę uczestników, procent przewidywanej frekwencji podczas planowanych działań, poprawa ogólnego stanu psychicznego, poprawa zdolności psychospołecznych, podniesienie poziomu samooceny,  czy zwiększenie subiektywnego poczucia integracji uczestników.
Do celów związanych z ewaluacją zadania organizacja musi dysponować danymi uczestników umożliwiającymi weryfikację ich uczestnictwa i ewaluację projektu, miejsca zamieszkania oraz posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.  
 
6.  Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 11 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30.        
Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) należy dostarczyć do Gdyńskiego Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30.        
 
7.  Termin, warunki realizacji oraz rozliczenie zadania: realizacja powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2021 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r. Dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10% w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania.
Do sprawozdania z realizacji zadania niezbędne będzie złożenie: wykazu uczestników, list obecności pozwalających na identyfikację i ewaluację projektu.
 
8.  Przewidywana pula środków do przekazania organizacjom na realizację zadań wynosi 80.000 zł i pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                 
 
9.  Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną. 
 
10. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).  
 
11. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a.  dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b.  miejsce realizacji zadania publicznego,
c.  opis zakładanych rezultatów,
d. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym koszty obsługi zadania nie mogą być wyższe niż 20% całkowitego kosztu zadania,
e. wkład własny organizacji, który nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
f.  informację o doświadczeniu organizacji składającej ofertę w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
g.  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
h.  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 
12. Do oferty na realizację w/w zadania należy załączyć w systemie www.witkac.pl  następujące dokumenty:
a. bilans za 2020 r. 
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2020 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
d. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
 
13. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
13.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, zgodnie z programem współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, dokona wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja.  
13.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę kryteria zawarte w karcie oceny oferty tj.:
a.  ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta - TAK/NIE, 
b.  analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) - max. 5 pkt.,
c.  ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - max. 15 pkt.,
d.  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł - max. 10 pkt., 
e.  ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – max. 30 pkt.,
f.  ocena sposobu prowadzenia rekrutacji do projektu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz działań promocyjnych bezpośrednio związanych z realizacją zadania  - max. 10 pkt.,
g.  ocena trwałości działań po zakończeniu realizacji projektu - max. 10 pkt.,
h.  warunki lokalowe związane z miejscem świadczenia pomocy i/lub sprzęt wykorzystywany w trakcie prowadzenia projektu w warunkach on line - max. 5 pkt., 
i.   ocena zaproponowanych rezultatów ilościowych i jakościowych oraz zaproponowanych mierników – max. 15 pkt.
13.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a.  złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób
z niepełnosprawnościami,   
b.   przygotowane na obowiązującym formularzu,
c.   prawidłowo wypełnione,
d.   złożone poprzez system www.witkac.pl
e.   zawierające komplet niezbędnych załączników,
f.   złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 
14. Informacje dotyczące konkursu zostaną umieszczone:
a.   w Biuletynie Informacji Publicznej,
b.   na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c.   na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d.   w „Ratuszu”
 
15. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 sierpnia 2021 r.               
 
16. Informacja o wyborze oferenta / ów zostanie umieszczona:
a.   w Biuletynie Informacji Publicznej,
b.   na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl ,
c.   na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d.   w „Ratuszu”.
 
17. Na realizację zadania związanego z poprawą zdolności funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami, obniżonej na skutek izolacji spowodowanej pandemią Covid-19 Miasto Gdynia nie przeznaczyło w 2019 r. i w 2020 r. żadnych środków.     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 21.07.2021
Data udostępnienia informacji: 21.07.2021