Konkurs - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie bezpłatnej dla mieszkańców Gdyni wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
 
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 35a ust.1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), § 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945)
 
1.  Ze środków dotacji mogą być dofinansowane: koszty eksploatacyjne prowadzenia lokalu, wynagrodzenie osoby obsługującej wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, uzupełnienie sprzętu rehabilitacyjnego, uzupełnienie wyposażenia wypożyczalni itp. W ramach prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oferent zobowiązuje się do serwisowania sprzętu rehabilitacyjnego, w tym wykonywania drobnych napraw. 
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 7 października 2020 r. do godz. 15.30.        
Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz
z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43
w terminie do 8 października 2020 r. do godz. 15.30.      
 
2.  Realizacja zadania powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 22 października 2020 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r. Dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10% w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania.  
Przewidywana pula środków do przekazania organizacji na realizację zadania wynosi 40.000 zł brutto.             
 
3.  Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną. 
 
4.  Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).  
 
5.  Oferta powinna zawierać w szczególności:
a.  dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b.  miejsce realizacji zadania publicznego,
c.  opis zakładanych rezultatów,
d. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym koszty obsługi zadania nie mogą być wyższe niż 20% całkowitego kosztu zadania,
e. wkład własny organizacji, który nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
f.  informację o doświadczeniu organizacji składającej ofertę w zakresie działań na rzecz osób
z niepełnosprawnością,
g.  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
h.  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 
6.  Do Potwierdzenia złożenia oferty na realizację w/w zadania należy załączyć następujące dokumenty:
a.   bilans za 2019 r. 
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2019 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
d. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
 
7.  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, zgodnie z programem współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. 
7.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę kryteria zawarte w karcie oceny oferty tj.:
a.  ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta - TAK/NIE, 
b.  analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) - max. 5 pkt.,
c.  ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - max. 15 pkt.,
d.  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł - max. 10 pkt., 
e.  ocena sposobu organizacji pracy wypożyczalni ze szczególnym uwzględnieniem jej dostępności, sposobu obsługi mieszkańców oraz różnorodności oferowanego sprzętu – max. 30 pkt.,
f.  ocena potrzeb grupy docelowej - max. 5 pkt.,
g.  ocena działań informacyjno – promocyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów - max. 20 pkt., 
h.  doświadczenie organizacji w realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami max. 15 pkt.
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a.  złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,   
b.   przygotowane na obowiązującym formularzu,
c.   prawidłowo wypełnione,
d.   złożone poprzez system www.witkac.pl
e.   zawierające komplet niezbędnych załączników,
f.   złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 
8. Informacje dotyczące konkursu zostaną umieszczone:
a.   w Biuletynie Informacji Publicznej,
b.   na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c.   na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d.   w „Ratuszu”
 
9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21 października 2020 r.             
 
10. Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona:
a.   w Biuletynie Informacji Publicznej,
b.   na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl ,
c.   na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d.   w „Ratuszu”.
 
11. Na realizację zadania związanego z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gdyni, Miasto Gdynia nie przeznaczyło w 2018 r. żadnych środków, w 2019 r. - 4.000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.09.2020