Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Osoba kierująca jednostką: Dyrektor Katarzyna Wiśniewska
Zastępcy:
Adres: Ul. Reja 2a
81-441 Gdynia
Nr telefonu: 58 621-61-35
Nr faxu: 58 621-61-35
E-mail: opitu@opitu.pl
Adres skrytki ePUAP: /OPITU_ALKO/SkrytkaESP
Strona www: www.opitu.pl
NIP: 586-19-64-742
REGON: 191566348
Redakcja: Danuta Kędzia dkedzia@opitu.pl

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Gmina Miasta Gdyni.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizuje wyłącznie zadania gminy.
 
Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz profilaktyki uzależnień.
Ośrodek udziela nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów.
 
       
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych.
Zapobieganie powikłaniom i redukcja szkód związanych z używaniem substancji   psychoaktywnych.
Promocja zdrowego stylu życia.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Prowadzenie działań profilaktycznych i oświatowo – zdrowotnych dotyczących uzależnień.
Organizacja doskonalenia zawodowego dla zespołu terapeutycznego, a także  organizowanie staży i szkoleń doskonalących dla pracowników lecznictwa   uzależnień.
Współudział w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych dla grup zawodowych kontaktujących się w pracy z pacjentami z problemami uzależnień i ich rodzinami oraz dotkniętymi przemocą w rodzinie.
Współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy  oraz grupami samopomocowymi.
 
Realizacja innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Danuta Kędzia
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Kędzia
Data wytworzenia informacji: 22.03.2018
Data udostępnienia informacji: 22.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2023 10:10 Aktualizacja treści Danuta Kędzia
19.05.2023 14:05 Dodanie informacji Danuta Kędzia
09.12.2020 12:34 Aktualizacja treści Danuta Kędzia
22.03.2018 11:01 dodanie aliasu opitu Michał Kowalski