Zespół Projektowy ds. Miejskich Placów Zabaw i Rekreacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na potrzeby koordynowania realizacji spójnej polityki w zakresie realizacji miejskich placów zabaw, miejsc rekreacji mieszkańców oraz parków, w tym parków kieszonkowych, powołuje się Zespół Projektowy ds. Miejskich Placów Zabaw i Rekreacji, zwany dalej Zespołem.

§ 2. Zespół jest ciałem doradczym prezydenta miasta Gdyni.

§ 3. Do składu Zespołu powołuje się następujące osoby:
1) Marek Łucyk – wiceprezydent miasta - koordynator zespołu
2) Beata Szadziul – Naczelnik Wydziału Polityki Rodzinnej
3) Tadeusz Schenk – Ogrodnik Miasta
4) Bartłomiej Przybyciel – z-ca naczelnika wydziału Edukacji
5) Andrzej Ryński – z-ca dyrektora ZDiZ
6) Tomasz Cząstka – z-ca dyrektora GCS
7) Marek Wysocki – Ekspert ds. dostępności
8) Jacek Piątek – Plastyk Miejski
9) Dorota Matejczyk-Waletko – Biuro ds. Rad Dzielnic

§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta w zakresie realizacji miejskich placów zabaw, miejsc rekreacji mieszkańców oraz parków, w tym parków kieszonkowych, z uwzględnieniem najnowszych trendów w zakresie projektowania wspólnych przestrzeni miejskich,
2) konsultowanie ww. realizacji na etapie prac projektowych,
3) uaktualnianie mapy miejskich placów zabaw i przestrzeni do rekreacji,
4) inicjatywa w zakresie rozwijania tematycznych przestrzeni dedykowanych dzieciom, młodzieży i mieszkańcom,
5) wdrożenie idei naturalnych placów zabaw w Gdyni, dostosowując je do otoczenia, warunków przestrzennych i wykorzystując istniejące walory miejsca,
6) analiza i konsultowanie projektów dot. placów zabaw i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
7) dbanie o realizowanie nowych przestrzeni zapewniając ich dostępność architektoniczną,
8) ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie prac remontowych na istniejących placach zabaw i przestrzeniach rekreacyjnych,
9) podjęcie współpracy z ekspertami przy wprowadzaniu najnowszych rozwiązań,
10) organizacja i udział w konsultacjach społecznych służących włączaniu mieszkańców w realizację przestrzeni w dzielnicach.

§ 5. Pracami Zespołu kieruje Koordynator Zespołu.

§ 6. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w składzie i w terminach wyznaczanych każdorazowo przez Koordynatora Zespołu lub osobę przez niego wyznaczoną.

§ 7. Naczelnicy wydziałów, kierownicy samodzielnych referatów, pracownicy Urzędu Miasta Gdyni i osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi gminy zobowiązani są na wniosek koordynatorów zespołu do udzielenia niezbędnych informacji oraz wsparcia w zakresie realizowanych zadań.

§ 8. Informacja o terminach spotkań będzie przesyłana drogą elektroniczną.

§ 9. 1. Protokół ze spotkań Zespołu, obsługę organizacyjną i kancelaryjną Zespołu prowadzić będzie Sekretariat Koordynatora Zespołu.
2. Dokumentację prac Zespołu prowadzić będzie Wydział Polityki Rodzinnej.

§ 10.Kontakt z Zespołem pod adresem email: sekr.e@gdynia.pl

§ 11. Nadzór nad pracą Zespołu będzie sprawował Prezydent Miasta Gdyni.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Gdyni ds. rozwoju.

§ 13. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 03.02.2022
Data udostępnienia informacji: 03.02.2022