Zespół konsultacyjny do spraw opiniowania projektów umów związanych z wydatkowaniem środków finansowych, przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych

Powołuje się Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni do spraw opiniowania
projektów umów związanych z wydatkowaniem środków finansowych przekazywanych przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, zwany
dalej "Zespołem", w składzie:

1) Beata Wachowiak-Zwara - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością - przewodniczący Zespołu,
2) Agnieszka Kukielko - Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej - zastępca przewodniczącego Zespołu,
3) Anna Melki - Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia - członek Zespołu.
4) Magdalena Biegańska - Kierownik Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością - członek Zespołu.

Zespół jest ciałem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Gdyni.
Zespół opiniuje projekty umów w sprawach:
1) udzielania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
2) udzielania dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego przez osobę
niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej,
3) dokonywania zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy
i niepozostająca w zatrudnieniu,
4) dokonywania przez pracodawcę zwrotu dodatkowych kosztów, związanych z zatrudnieniem pracowników
niepełnosprawnym, w tym:
a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do
potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub
funkcjonowanie w zakładzie pracy,
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń
technologii, wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
5) dokonywania zwrotu miesięcznych kosztów poniesionych przez pracodawcę na zatrudnienie pracownika
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie
się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez
pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
6) dokonywania zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie pracownika niepełnosprawnego,
7) związanych z realizacją programów przyjętych przez Radę Miasta Gdyni dot. rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.

Obsługę działania Zespołu, w tym protokołowanie jego posiedzeń, realizuje Gdyńskie Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości.

Stanowisko Zespołu, w formie wyciągu z protokołu z posiedzenia Zespołu, przekazywane jest
Prezydentowi Miasta.

Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu,
2) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu,
3) kierowanie pracami Zespołu, w tym przewodniczenie jego posiedzeniom,
4) reprezentowanie Zespołu wobec Prezydenta Miasta.

Przewodniczący Zespołu może zaprosić do współpracy ekspertów, których opinia i wiedza na temat zagadnień będących przedmiotem obrad jest istotna dla oceny opiniowanych projektów umów.

Członkowie Zespołu, niebędący pracownikami Urzędu Miasta Gdyni, pełnią swoje funkcje w Zespole społecznie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 18.12.2014
Data udostępnienia informacji: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2023 15:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
22.03.2023 15:36 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
22.03.2023 15:35 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
22.03.2023 15:35 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
22.03.2023 15:34 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
22.03.2023 15:06 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
11.04.2018 10:10 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.02.2018 10:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.07.2017 12:44 Korekta Michał Kowalski
12.07.2017 12:40 Korekta Michał Kowalski
22.02.2016 10:02 Korekta Michał Kowalski
22.02.2016 10:00 Korekta Michał Kowalski
22.02.2016 09:59 Dodanie informacji Michał Kowalski