Zespół odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

par 1.1. Powołuje się Zespół ds. sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej, zwany dalej zespołem, w składzie:

1) naczełnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Krzysztof Kowieski - przewodniczący zespołu;
2) kierownik Referatu Mienia Skarbu Państwa Michał Bekacz;
3) radca prawny Urzędu Miasta Gdyni Joanna Adamska;
4) przedstawiciel Biura Planorwania Przestrzennego Miasta Gdyni;
5) przedstawiciel Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
6) przedstawiciel Wydziału Środowiska

2. Przedstawicieli poszczególnych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych wskażą odpowiednio naczelnicy i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.

par. 2. Postępowanie zespołu obejmuje:
1) sporządzenie pierwszego wykazu nieruchomości i przekazanie go Wojewodzie Pomorskiemu, w terminie do dnia 10 listopada 2017 roku;
2) sporządzenie kolejnych wykazów nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia danego roku i przekazanie go Wojewodzie Pomorskiemu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz, wraz z opiniami, o których mowa w art. 11 i art. 12 ust. 1 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

par.3.1. Posiedzenia zespołu zwoluje przewodniczący;
2. Zespół obraduje w miarę potrzeb;
3. Pierwsze posiedzenie zespołu wyznacza się w dniu 13 września 2017 r. o godzinie 11:00
4. O planowanym kolejnym posiedzeniu zespołu poszczególni jego członkowie są powiadamiani na piśmie, drogą mailową lub telefonicznie co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem;
5. W pracach zespołu, w zaleiności od potrzeb mogą uczestniczć równiez inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez zespół celem konsultacji. W razie nieobecności członka zespołu, jednostka w której jest zatrudniony
zobowiązana jest zapewnić właściwe zastępstwo;
6. Zespół przedstawia propozycje do akceptacji Prezydentowi Miasta Gdyni;
7. Zespół przedłoży na posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 19 września 2017 r. propozycje kadrowe i finansowe, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
8. Obsługę pracy i dokumentację działań zespołu prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Szymczak
Data wytworzenia informacji: 12.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2023 11:45 Aktualizacja treści Piotr Szymczak
15.03.2023 14:19 Aktualizacja treści Piotr Szymczak
06.02.2018 09:52 Korekta Michał Kowalski
05.02.2018 13:45 Korekta Michał Kowalski
14.09.2017 08:25 Korekta Michał Kowalski
13.09.2017 16:02 Korekta Michał Kowalski
13.09.2017 16:00 Korekta Michał Kowalski