Zespół ds. promocji dziedzictwa modernistycznego Gdyni na arenie międzynarodowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 46 ust. 1, ust. 3 i art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 j.t. z późno zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Niniejszym powołuje się zespół odpowiedzialny za promocję dziedzictwa modernistycznego Gdyni na arenie międzynarodowej, zwany dalej Zespołem.

§2.
W skład zespołu wchodzą:
1. dr inż. arch. Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa - Przewodniczący Zespołu;
2. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. nadzw. PG, Miejski Konserwator Zabytków - Członek Zespołu;
3. dr Jacek Friedrich, Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni - Członek Zespołu;
4. Joanna Leman, Kierownik Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą - Członek Zespołu. Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby.

§ 3.
Do zadań Zespołu należy m.in.:
1. współpraca z międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się badaniem i dokumentowaniem dziedzictwa architektury modernistycznej;
2. irricjowanie badań i działań promocyjnych dotyczących. gdyńskiej architektury modernistycznej;
3. promowanie wśród międzynarodowej opinii publicznej i w środowiskach naukowych unikatowych walorów modernizmu gdyńskiego;
4. organizacja seminariów, konferencji oraz kongresów poświęconych architekturze modernistycznej Gdyni;
5. udział w przygotowaniu materiałów stanowiących podstawę do opracowania wniosku o wpis na listę informacyjną UNESCO (Tentative List).

§ 4.
W imieniu Prezydenta Miasta Gdyni Przewodniczący Zespołu koordynuje i nadzoruje działania wydziałów Urzędu Miasta Gdyni, jednostek budżetowych i instytucji kultury Miasta Gdyni związane z zakresem kompetencji Zespołu.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.10.2018
Data udostępnienia informacji: 16.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2019 10:48 Korekta Michał Kowalski
13.02.2019 10:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski