Społeczna Rada ds. Rodziny i Dziecka

ZARZADZENIE NR 2965/20/VIII/P
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia 24.11. 2020 r.

 w sprawie: powołania Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713), zarządza się, co następuje:
 
§1.
Powołuje się Społeczną Radę ds. Rodziny i Dziecka, będącą ciałem doradczym Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie opiniowania i zgłaszania spraw dotyczących polityki rodzinnej miasta.
 
§ 2.
Regulamin działania Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3.
Prezydent Miasta Gdyni ustala każdorazowo imienny skład Rady odrębnym zarządzeniem.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Rodzinnej.
 
§ 5.
Traci mac Zarządzenie nr 6674/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.10.2017 r. oraz Zarządzenie nr 6698/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.10.2017 r.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Regulamin Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka
  
1. Rada jest  ciałem  doradczym  Prezydenta  Miasta  Gdyni  w  zakresie  opiniowania i zgłaszania spraw dotyczących polityki rodzinnej miasta.
2. W skład Rady wchodzą w szczególności przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Gdyni, instytucji samorządowych oraz organizacji i środowisk działających na rzecz rodziny:
1)   Naczelnik Wydziału Polityki Rodzinnej, jako przewodniczący;
2)   Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej - dyrektor lub osoba przez niego wskazana;
3)   Gdyńskie Centrum Zdrowia - dyrektor lub osoba przez niego wskazana;
4)   Młodzieżowy Dom Kultury - dyrektor lub osoba przez niego wskazana ;
5)   Wydział Edukacji - naczelnik lub osoba przez niego wskazana;
6)   Wydział Kultury - naczelnik lub osoba przez niego wskazana;
7)   Biblioteka Gdynia - dyrektor lub osoba przez niego wskazana;
8)   Laboratorium Innowacji  Społecznych  - dyrektor lub osoba przez niego wskazana;
9)   Wydział Polityki Gospodarczej - Gdyńskie  Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - naczelnik lub osoba przez niego wskazana;
10) Wydział Spraw Społecznych - naczelnik lub osoba przez niego wskazana;
11) Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji - naczelnik lub osoba przez niego wskazana;
12) Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - lider organizacji kierującej lub jego przedstawiciel;
13) Straż Miejska w Gdyni -  komendant lub osoba przez niego wskazana;
14) Gdyńskie Centrum Sportu - dyrektor lub osoba przez niego wskazana;
15) Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - dyrektor lub osoba przez niego wskazana;
16) Czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych i/lub środowisk działających w obszarze rodziny i dziecka.
3. Organizacje pozarządowe, środowiska działające w obszarze rodziny i dziecka oraz pozostałe komórki i podmioty zgłaszają 9 kandydatów na członków Rady Naczelnikowi Wydziału Polityki Rodzinnej, który przekazuje kandydatury Prezydentowi Miasta Gdyni.
4. Powołania członków Rady oraz zmiany składu Rady dokonuje każdorazowo Prezydent Miasta Gdyni.
5. Członkowstwo w Radzie ustaje wskutek :
1)   odwołania
2)   pisemnej rezygnacji członka
3)   śmierci członka.
6. Wszyscy członkowie pełnią swoje czynności nieodpłatnie.
7. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego przynajmniej raz na kwartał.
8. O terminie, miejscu oraz  porządku posiedzenia przewodniczący zawiadamia członków w formie elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminem.
9.  Posiedzenia Rady są protokołowane.
10. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Wydział Polityki Rodzinnej, który zajmuje się również archiwizacją dokumentów.
11. W zależności od potrzeb w posiedzeniach Rady uczestniczą osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
12. Udział osób trzecich w posiedzeniach Rady wymaga zgody przewodniczącego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Malina Marchel
Data wytworzenia informacji: 23.02.2021
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2021 11:31 Aktualizacja treści Malina Marchel
23.02.2021 11:28 Aktualizacja treści Malina Marchel
11.10.2017 12:46 Korekta Michał Kowalski
09.10.2017 10:43 Korekta Michał Kowalski