Powiatowa Rada Rynku Pracy obejmująca zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni

Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Gdyni i Sopotu jest organem opiniodawczo-doradczy Starosty w sprawach polityki rynku pracy.
Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1.Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia.
2.Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
3.Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania.
4.Opiniowanie wniosków o umorzenie należności.
5.Opiniowanie programów specjalnych.
6.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Gdyni i Sopotu wchodzą przedstawiciele zgłoszeni przez działające na terenie powiatu: organizacje związkowe, organizacje pracodawców, organizacje rolników, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3130/20/VIII/M z dnia 22 grudnia 2020 roku (zmienionym zarządzeniem 3907/21/VIII/R z dn. 20.07.2021 r., 4507/21/VIII/M z dnia 07.12.2021r., 5790/22/VIII/M z dnia 06.12.2022r., 6116/23/VIII/M z dnia 28.02.2023r.) powołano Powiatową Radę Rynku Pracy dla miasta Gdyni i Sopotu na lata 2021-2024 w następującym składzie:

Przedstawiciele Samorządu Terytorialnego:

 1. Agnieszka Kukiełko
 2. Beata Wróblewska
 3. Hanna Narloch
Przedstawiciele Związków Zawodowych:
 1. Stanisław Taube
 2. Aleksandra Wojciechowska
 3. Aleksander Kozicki
Przedstawiciele Organizacji Pracodawców:Bogdan Kostro
 1. Wojciech Kodłubański - Przewodniczący Rady      
 2. Małgorzata Tobiszewska
 3. Aleksander Mróz
 4. Jolanta Spodzieja
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:
 1. Anna Różańska-Skrzypczak
 2. Anna Dukowska
 3. Renata Birtus
 4. Monika Szymańska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andziulewicz
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 22.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2023 13:22 Aktualizacja treści Michał Kowalski
23.06.2021 10:38 Korekta Michał Kowalski