Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

§1.
Powołuje się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej "Zespołem", wchodzą:
1) Prezydent Miasta Gdyni - Przewodniczący Zespołu. W przypadku nieobecności Prezydenta Miasta pracami Zespołu kieruje wiceprezydent sprawujący zastępstwo
2) naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - zastępca Przewodniczącego Zespołu
3) Komendant Miejski Policji w Gdyni
4) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
5) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni
6) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni
7) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni
8) Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
9) Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
10) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
11) Naczelnik Wydziału Środowiska
12) Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta
13) Z-ca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, pełniący funkcję sekretarza Zespołu
14) specjaliści, eksperci, przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych oraz inne nie wymienione osoby, zaproszone do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu przez Przewodniczącego.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu - członek Zespołu wyznacza swojego przedstawiciela.


§2.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie zarządzania kryzysowego;
3) Przekazywanie do wiadomości publicznej informazji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego.


§3.
1. W ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwane dalej „Centrum”.
2. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonuje zadania określone ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności:
a. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
b. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
c. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
d. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
e. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
f. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
g. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
3. Centrum podejmuje działania w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia ( sytuacji kryzysowej) do czasu ustania przesłanek kwalifikujących zdarzenie jako sytuacje kryzysową.
4. Po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy, zadania określone w pkt.2 realizuje dyżurny Centrum, który wyznaczany jest spośród pracowników WZKiOL. Dyżurny pozostaje w gotowości w ramach dyżuru określanego grafikiem miesięcznym zatwierdzanym przez Naczelnika WZKIOL.
5. Centrum pełni również funkcję zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Centrum Oglądowego monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni.
6. Pracownicy służb, o których mowa w § 3 pkt. 5, wykonują swoje zadania w ramach obowiązków wynikających z zatrudnienia w jednostkach macierzystych.
7. Nadzór nad merytorycznym wykonywaniem zadań dyspozytorów służb oraz obserwatorów monitoringu sprawują kierownicy tych służb.
8. Centrum ma siedzibę w pomieszczeniach budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni przy ul. Władysława IV 12/14, użyczonych Urzędowi Miasta na podstawie odrębnej umowy.
9. W sytuacjach kryzysowych Prezydent Miasta może rozszerzyć skład Centrum o przedstawicieli innych służb, inspekcji i straży.
10. Szczegółową organizację Centrum określa Regulamin pracy MCZK stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§4. 
1. Obsługę Zespołu i funkcjonowanie Centrum zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urząd Miasta Gdyni.
2. Pracą Centrum kieruje Z-ca naczelnika WZKiOL UM Gdyni.
3. Zadania Centrum są finansowane z budżetu Miasta Gdyni jako zadania własne gminy na podstawie planu finansowego sporządzanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska GCK
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 05.02.2019
Data udostępnienia informacji: 06.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2021 08:42 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
06.07.2021 13:15 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
06.07.2021 12:28 Korekta Michał Kowalski