Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna

Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna została powołana Zarządzeniem nr 4675/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycznia 2022 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 6863/2023/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 października 2023 roku, jako organ doradczy Prezydenta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Kadencja Komisji trwa do 31 grudnia 2023 r. 

Skład Komisji:
1)       dr hab. Jacek Friedrich
2)       mgr inż. arch. Tomasz Janiszewski
3)       dr inż. arch. Barbara Jaszczuk – Skolimowska
4)       dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka ­– Przewodnicząca Komisji
5)       mgr inż. Krzysztof Linke
6)       prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
7)       mgr Jakub Pietruszewski
8)       dr inż. Wojciech Szpakowski
9)       prof. UG dr hab. Dariusz Trojanowski
10)    mgr inż. arch. Jerzy Wolski

Zakres działania Komisji:
1. Komisja opracowuje opinie w sprawach dotyczących:
- projektów studium uwarunkowań rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub projektów zmiany studium – zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów ich zmian – zgodnie z art. 17 pkt 6a tiret pierwsze ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- analizy zmian w zagospodarowania przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych oraz wieloletnich programów ich sporządzania – zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. W razie potrzeby Komisja opracowuje opinie w innych sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta, w tym w sprawach dotyczących projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji – mających istotne znaczenie dla wizerunku i funkcjonowania miasta.
3. Komisja rozpatruje sprawy z inicjatywy Prezydenta lub – po uzgodnieniu z Prezydentem – na własny wniosek, wyrażając swoje stanowisko w formie pisemnych uchwał.
4. W okresie obowiązywania stanu epidemii Komisja może obradować, a także podejmować rozstrzygnięcia w  przedstawionych jej sprawach, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

Dodatkowe informacje:  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 14.01.2020
Data udostępnienia informacji: 17.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2023 14:41 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.10.2023 14:34 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
21.01.2022 11:42 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
08.07.2021 08:59 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
08.07.2021 08:46 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
17.02.2020 10:18 Korekta Michał Kowalski
17.02.2020 10:16 Aktualizacja treści Michał Kowalski
24.02.2016 12:59 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.04.2014 15:25 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:52 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:29 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.10.2011 11:08 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 11:02 Aktualizacja treści Michał Kowalski
27.10.2011 10:03 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:01 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.10.2011 09:35 Aktualizacja treści Michał Kowalski