Gdyński Komitet Rewitalizacji 2021-2024

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. W sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, po przeprowadzeniu naboru oraz naboru uzupełniającego na członków komitetu oraz wskazaniu reprezentantów przez właściwe podmioty wskazane w wyżej wymienionej Uchwale Rady Miasta Gdyni, Zarządzeniem nr 3245/21/VIII/R z dnia 26 stycznia 2021 r. powołał na trzyletnią kadencję Gdyński Komitet Rewitalizacji.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni Komitet liczy nie więcej niż 26 członków, w tym:

1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na  obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na  obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i  towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli rad dzielnic – po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.

Skład Komitetu Rewitalizacji na jego drugą kadencję liczy 22 członków:

 1. Pan Arkadiusz Głodowski – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chy­lonia, rejon tzw. Meksyku),
 2. Pan Krzysztof Mudza – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza),
 3. Pani Stanisława Kozłowska – radna dzielnicy Babie Doły w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków),
 4. Pani Marzena Kwiatkowska - radna dzielnicy Witomino w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja),
 5. Pan Mateusz Bieszke - radny dzielnicy Chylonia w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Zamenhofa i Opata Hackiego),
 6. Pan Robert Nieżorawski - radny dzielnicy Leszczynki w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Leszczynki, rejon Wzgórza Orlicz-Dreszera),
 7. Pan Tomasz Sobczyk – przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych i pod­miotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji,
 8. Pan Marek Radyko – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
 9. Pan Piotr Lewko – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmio­tów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo­lontariacie oraz grup nieformalnych,
 10. Pan Łukasz Wyszyński – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria­cie oraz grup nieformalnych,
 11. Pan Michał Hermanowski – radny dzielnicy Babie Doły,
 12. Pan Kordian Kulaszewicz – radny dzielnicy Chylonia,
 13. Pani Ewa Zawadzka – radna dzielnicy Leszczynki,
 14. Pan Czesław Zaorski– radny dzielnicy Oksywie,
 15. Pan Artur Plata – radny dzielnicy Witomino,
 16. Pani Elżbieta Sierżęga – radna rady miasta (okręg nr 1),
 17. Pan Marcin Wołek – radny rady miasta (okręg nr 2),
 18. Pani Danuta Styk – radna rady miasta (okręg nr 3),
 19. Pani Agata Buczkowska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (kierowniczka Działu Administrowania Nieruchomościami, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych),
 20. Pan Jarosław Józefczyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
 21. Pani Kamila Siedlecka – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (Zastępca Dyrektora w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni),
 22. Pan Michał Guć – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (wiceprezydent Miasta Gdyni).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Towpasz
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 07.05.2021
Data udostępnienia informacji: 07.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2023 16:02 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
03.08.2023 15:50 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
03.08.2023 15:47 dodanie załącznika Danuta Sobieniecka
03.08.2023 15:43 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka
16.03.2023 11:14 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka