Gdyńska Rada Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr /6473/23/VIII/R z dnia 13.06.2023  Rada jest zespołem o charakterze doradczym, zajmującym się problematyką rodzinnej pieczy zastępczej

Do składu Gdyńskiej Rady Rodzinnej Pieczy Zastępczej powołano następujące osoby:
1.      Maję Wójtewicz-Kabat - rodzinny dom dziecka - przewodnicząca rady
2.      Michała Jasickiego - rodzinny dom dziecka
3.      Barbarę Dubiela - rodzina zastępcza spokrewniona
4.      Krystynę Jagiełło - rodzina zastępcza niezawodowa
5.      Annę Jatczak - pogotowie rodzinne
6.      Barbarę Hurko - rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna
7.      Małgorzatę Modzelewską - rodzinny dom dziecka
 
Zasady działania Gdyńskiej Rady Rodzinnej Pieczy Zastępczej określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia

1.Gdyńska Rada Rodzinnej Pieczy Zastępczej stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie działań dotyczących problematyki i wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Członkowie Rady na podstawie wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wiedzy wspomagają przedsięwzięcia miasta w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Do kompetencji Rady należy m.in.:
- kontakt z podmiotami pieczy rodzinnej i przekazywanie istotnych informacji, uwag, opinii, sformułowanych na tej podstawie wniosków;
- opracowywanie propozycji programów, działań, akcji związanych z problematyką rodzin zastępczych;
- opiniowanie przekazanych Radzie merytorycznych materiałów.
4. Kadencja Rady wynosi 2 lata.
5. W skład Rady wchodzi 7 członków powołanych przez Prezydenta, reprezentujących różne formy pieczy rodzinnej.
6. Członkowie w drodze głosowania wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Rady.
7. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.
8. Spotkania Rady odbywać się będą nie rzadziej niż raz na pół roku.
9. Spotkania Rady prowadzi Przewodniczący lub w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Rady.
10. Na poszczególne spotkania, w zależności od poruszanej tematyki, Przewodniczący ma prawo zapraszać inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady.
11. Prawo reprezentowania Rady na zewnątrz posiada wyłącznie Przewodniczący.
12. Spotkania Rady są protokołowane.
13. Miejsce do spotkań Rady po uzgodnieniu dogodnego terminu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
14. Członkostwo w Radzie jest społeczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 13.06.2023
Data udostępnienia informacji: 01.08.2023
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2023 15:10 Korekta Michał Kowalski