Gdyńska Rada Działności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3301/21/VIII/R z dnia 9 lutego 2021 r. jako zespół doradczo-opiniujący, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu Gminy Miasta Gdyni.


Zgodnie z przywołanym Zarządzeniem ustalony został następujący skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1) Agnieszka Bzoma-Żebrowska - Stowarzyszenie Challenge Dance;
2) Tomasz Bobryk - Stowarzyszenie Inicjatywa Arka;
3) Ida Bocian - Fundacja Klinika Kultury;
4) Justyna Sudzik - Fundacja Przytulny Domek;
5) Kordian Kulaszewicz - Fundacja Adaptacja;

6) Danuta Kłopocka - Fundacja Adapa;
7) Piotr Lewko - Stowarzyszenie Ovum;
8) Magdalena Madajczyk - Fundacja Dogtor;
9) Marek Radyko - Stowarzyszenie In Gremio;
10) Małgorzata Kiełt - Fundacja Planet for Generations;
11) Piotr Kochnowicz - Stowarzyszenie Motopozytywni Trójmiasto;
12) Sebastian Jędrzejewski - przedstawiciel Rady Miasta Gdyni;
13) Elżbieta Raczyńska - przedstawicielka Rady Miasta Gdyni;
14) Michał Guć - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni;
15) Salwiusz Marchel - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni.


Do zadań GRDPP należy:

1) opiniowanie zasad i realizacji współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) zgłaszanie uwag lub wniosków oraz opiniowanie strategii rozwoju Gdyni oraz innych dokumentów o charakterze programowym lub strategicznym;
4) uczestniczenie w posiedzeniach komisji oceniających wnioski o dotacje ze środków gminnych, złożone przez organizacje pozarządowe;
5) reprezentowanie gdyńskich organizacji pozarządowych w kwestiach dotyczących współpracy z samorządem terytorialnym;
6) delegowanie ze swego składu przedstawicieli do pracy nad aktami prawnymi i dokumentami, których zakres dotyczy współpracy samorządu z sektorem pozarządowym;
7) ewaluacja programów współpracy;
8) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
9) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
10) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadąń do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
11) współpraca z samorządem w zakresie promocji oraz realizacji przedsięwzięć na rzecz uczestnictwa mieszkańców i organizacji pozarządowych we współdecydowaniu o działaniach samorządu.

Regulamin Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 03.11.2015
Data udostępnienia informacji: 03.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2023 12:39 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
02.08.2023 12:37 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
31.07.2023 10:48 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
06.03.2023 11:40 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
06.03.2023 11:11 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
03.11.2021 12:17 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
03.11.2021 12:15 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
03.11.2021 11:49 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
29.01.2020 13:55 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
05.02.2018 12:34 Korekta Michał Kowalski
05.02.2018 12:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.09.2017 15:39 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 11:06 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.10.2011 11:42 Dodanie informacji Michał Kowalski
12.10.2011 11:10 Dodanie informacji Michał Kowalski