Gdyńska Rada Rodziny z Niepełnosprawnością

Powołuje się Gdyńską Radę do spraw Dzieci z Niepełnosprawnością, zwaną dalej "Radą", w składzie:
1) Beata Wachowiak-Zwara - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni do spraw Osób z Niepełnosprawnością, przewodnicząca;
2) Urszula Kubicka-Formela - prezes Fundacji Niebieski Szlak oraz przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
3) Elżbieta Biernacka - prezes Stowarzyszenia Dlaczego Nie;
4) Małgorzata Kochanowska - wiceprezes Stowarzyszenia COOL-awi;
5) Monika Lewandowska - lider ogólnopolskiej Inicjatywy Spolecznej NIE-SAMODZIELNI, członek zespołu wspomagającego przy Tworzeniu Rozwiązań Systemowych dotyczących Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin przy Pełnomocniku Rządu do spraw Osób z Niepełnosprawnosciami, konsultant społeczny do spraw osób z niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem osób nisko funkcjonujących) przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministrze Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Prezesie Państwowego Funduszu  Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
6) Katarzyna Świeczkowska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Gdańsku;
7) Magdalena Biegańska - kierownik Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Gdyni,
8) Agieszka Wawrzyniak - naczelnik Wydziału Dostępności w Urzędzie Miasta Gdyni,
9) Katarzyna Karczewska - Prezes Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zasady działania Gdyńskiej Rady Rodziny z Niepełnosprawnością:
1. Gdyńska Rada Rodziny z Niepełnosprawnością stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie działań dotyczących problematyki i wsparcia osób z niepełnosprawnością.
2. Do kompetencji Rady należy wypracowanie propozycji konkretnych działań na rzecz realizacji programów związanych z problematyką osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Członkowie Rady na podstawie wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wiedzy wspomagają przedsiewzięcia Miasta w obszarze niepełnosprawności.
3. W skład Rady wchodzą Przewodniczący i członkowie powołani przez Prezydenta.
4. Prawo reprezentowania Rady na zewnątrz posiadawyłącznie Przewodniczący.
5. Spotkania Rady odbywać się będą co najmniej raz na trzy miesiące.
6. Na poszczególne spotkania, w zalezności od poruszanej tematyki, Przewodniczący ma prawo zapraszać inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady.
7. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.
8. Obrady prowadzi Przewodniczący lub w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Rady.
9. Obsługę spotkań Rady zapewnia Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni.
10. Kadencja Rady upływa z dniem 31.12.2024 roku lub w przypadku wczesniejszego rozwiązania przez Prezydenta.
11. Członkowstwo w Radzie jest społeczne.
12. Spotkania Rady są protokołowane przez pracownika Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Wachowiak - Zwara
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska GCK
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.02.2020
Data udostępnienia informacji: 29.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.09.2023 13:30 Aktualizacja treści Michał Kowalski
03.08.2023 09:06 Korekta Michał Kowalski
10.03.2022 14:10 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
02.03.2022 13:35 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
10.01.2022 11:06 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
13.10.2021 12:37 Aktualizacja treści Michał Kowalski
29.06.2021 10:29 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
29.06.2021 10:12 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
29.06.2021 10:09 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska