Ekspercki zespół ds. osób znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z § 22 ust.1. Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się ekspercki zespół ds. osób znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym, zwany dalej "Zespołem" w składzie:
1) Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Miasta Gdyni, przewodnicząca;
2) Michał Guć - wiceprezydent Miasta Gdyni, zastępca przewodniczącej;
3) Anna Łepik - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych;
4) Katarzyna Stec zastępca dyrektora MOPS ds. osób starszych i niepełnosprawnych;
5) Jarosław Józefczyk - zastępca dyrektora MOPS ds. bezdomnych i problemów rynku pracy;
6) Andrzej Ryński - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji;
7) Zdzisław Kobyliński - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
8) Łukasz Browarczyk - specjalista w Laboratorium Innowacji Społecznych;
9) Anna Ludwiczak - inspektor w Biurze Prezydenta Urzędu Miasta Gdyni, w zastępstwie Emilia Pawłowska-Pukszta podinspektor w Wydziale Organizacyjnym;
10) Agata Grzegorczyk - rzecznik prasowy.

2. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącą, w szczególności:
1) komendant Miejski Policji w Gdyni;
2) komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni;
3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni;
4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni.

§ 2.1. Do zadań Zespołu należy:
1) uzupełnianie rozpoznania sytuacji osób i rodzin pozostających w kryzysie mieszkaniowym;
2) wypracowanie wspólnej diagnozy dla poszczególnych sytuacji rodzin w kryzysie mieszkaniowym;
3) wypracowanie zintegrowanych planów działania wobec osób i rodzin w kryzysie mieszkaniowym, z udziałem wszystkich niezbędnych jednostek organizacyjnych miasta;
4) monitorowanie realizacji zintegrowanych planów działania na rzecz osób i rodzin w kryzysie mieszkaniowym;
5) monitorowanie trudnych sytuacji mieszkaniowych w mieście z wykorzystaniem aktywności międzyjednostkowych zespołów działających w terenie;
6) przygotowywanie raportów dla Prezydenta Miasta o sytuacji i sposobach działania wobec trudnych sytuacji mieszkaniowych w mieście;
7) inicjowanie działań z udziałem służb i podmiotów zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji mieszkaniowych mieszkańców Gdyni.

2. W celu realizacji zadań Zespół będzie pracował na posiedzeniach wyznaczonych przez przewodniczącą oraz w terenie w razie potrzeby.

§ 3.1. Upoważnia się członków Zespołu, a także osoby zastępujące członków Zespołu, do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
2. Zadania i obowiązki administratora danych osobowych w zakresie związanym z realizacją zadań Zespołu wykonuje naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
3. Wydział Spraw Społecznych zapewnia obsługę organizacyjną oraz techniczno-biurową Zespołu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.07.2018
Data udostępnienia informacji: 26.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2018 11:19 Korekta Michał Kowalski
26.07.2018 11:16 Dodanie informacji Michał Kowalski