Zespół odpowiedzialny za realizację działań w zakresie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

§1
1. Powołuję zespół zadaniowy do realizacji zadania polegającego na organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2018 w Gdyni, w dniach 16-22 września 2018r., w składzie:

1) Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała - przewodniczący
2) Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni Roman Witowski - koordynator
3) przedstawiciel Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
4) Plastyk Miasta Gdynia Jacek Piątek
5) Ogrodnik Miasta Hanna Niedźwiecka-Pasternak
6) Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych Aleksandra Markowska
7) Kierownik Referatu Promocji i PR (Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji) Ewa Kosakowska
8) Komendant Straży Miejskiej Dariusz Wiśniewski.

2. Upoważniam członków zespołu zadaniowego do wyznaczenia swoich reprezentantów do
uczestnictwa w pracach zespołu.

§2
1. Upoważniam członków zespołu do zapraszania innych podmiotów do realizacji działań w zakresie zadania.
2. Zobowiązuję wszystkich członków zespołu, pracowników Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych Miasta, którzy poprzez wykonywane obowiązki mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację zadań, o których mowa w §1, do:
a) dołożenia starań, aby wszelkie sprawy, opinie, uzgodnienia, decyzje dotyczące zadań były rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie, biorąc pod uwagę ich priorytetowy status;
b) niezwłocznego informowania koordynatora o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotne znaczenie dla przygotowania i realizacji zadań;
c) niezwłocznego informowania koordynatora o spotkaniach organizowanych w Urzędzie i poza nim, których tematyka związana jest z zakresem zadań.

§3
1. Spotkanie inaugurujące prace w ramach zespołu odbędzie się najpóźniej w okresie do 2 tygodni po podpisaniu niniejszego Zarządzenia.
2. Kolejne spotkania w ramach pracy zespołu powołanego do realizacji działań w zakresie ETZT będą miały charakter bilateralny, a wszelkie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla przygotowania i realizacji zadań przekazywane będą wszystkim członkom zespołu drogą mailową.

§4
Zakres zadań do realizacji przez poszczególnych członków zespołu zostanie określony podczas spotkania inaugurującego.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 05.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018